Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Genombrott om kroppens slemhinnor

2017-11-06

Forskaren Javier Sotres, verksam vid Biofilms Research Center for Biointerfaces, har genom en förfining av ATM-mikroskopet, Atomic Force Microscope, utvecklat en metod för mätning av slemhinnors tidigare okända egenskaper. Fynden kan komma att få stor betydelse för bland annat läkemedelsindustrin.

Mukus i lungorna. Bild: www.istock.com/medicalartinc

 

”Mucus blankets” översätts bäst med slemhinnor och mukus är det viskösa sekret – till stora delar uppbyggt av glykoproteiner – som ger slemhinnan dess elastiska kvalitet och skyddande funktion.
– Utmaningen med mukus är att det förmodligen är det mjukaste material vi har i kroppen. Därför är det svårt i labbmiljö att veta när man nått dess yta eftersom det ger med sig så lätt, säger Javier Sotres.

Bakteriers rörelse

Den primära målsättningen med projektet var att utveckla en metod för att mäta styrkan i interaktionen mellan slemhinnan och partiklar som når dess yta. Den uppnådda förfiningen av ATM-mikroskopet har tillförts genom ett positioneringssystem som möjliggör styrning av enstaka mikropartiklar till en exakt position på ett vävnadsprov, i experimenten från grisens tunntarm.
– Vi har använt oss av kiseldioxidpartiklar eftersom de är enkla att arbeta med. Men i framtiden är det bakteriers rörelse genom slemhinnor till kroppens organ och vidare ut i blodet som är det riktigt intressanta, säger Javier Sotres.

Samarbete med Ferring

Ett annat fält där resultaten kan komma att få stor betydelse är inom läkemedelsindustrin, där kunskap om hur läkemedelsbärare och aktiva substanser tar sig igenom slemhinnor kan leda till nya slags mediciner.

Forskningen är ett samarbete med läkemedelsföretaget Ferring vars finansiering möjliggjort projektet. Men de har även påverkat forskningens inriktning. Tidigare har man använt renat mukus i liknande experiment, men Ferring ansåg att dessa preparat överensstämde dåligt med verkligheten.
– Mig veterligen är det här första gången någon lyckats göra sådana mätningar på slemhinnans egenskaper utanför kroppen, säger Javier Sotres.

Text: MAGNUS ERLANDSSON
Artikeln är tidigare publicerad på Malmö högskolas hemsida.