Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Frisörer exponeras för cancer- framkallande ämnen

2014-06-10
rött hår
Foto: Spiderdog, Flickr

Ny studie talar för att frisörer i sitt arbete exponeras för ämne som kan orsaka cancer i urinblåsan.

Under senare tid har det kommit rapporter som tyder på att cancerframkallande ämnen, aromatiska aminer som kan orsaka cancer i urinblåsan, kan finnas som föroreningar i vissa hårfärgningsprodukter.

I en aktuell studie vid Lunds universitet har forskare undersökt i vilken utsträckning frisörer exponeras för dessa aromatiska aminer i sitt arbete.

Cancerframkallande ämnen

Studien omfattar 295 frisörer och 32 konsumenter som nyligen färgat håret samt 60 kontrollpersoner som inte färgat håret det senaste året. Samtliga var kvinnor och icke-rökare.

– Vi tog blodprov och analyserade åtta olika aromatiska aminer som är eller misstänks vara cancerframkallande och som tidigare har rapporterats förekomma i vissa hårfärger. Bland dessa fanns orto-toluidin som är klassificerad som cancerframkallande för människa, säger Maria Albin, docent vid Lunds universitet och ansvarig för forskningsprojektet.

För att få ett representativt mått på exponeringen över en längre tid analyserades halten av aminer som bundits (s k addukter) till hemoglobin i de röda blodkropparna. De har en livslängd på fyra månader och visar de halter av aminer som man exponerats för under de senaste fyra månaderna.

Både hos frisörer och konsumenter

– De halter av addukter vi fann var låga, 0-0,2 nanogram per gram hemoglobin, men vi hittade mätbara halter av orto-toluidin hos omkring hälften av både frisörer, konsumenter och kontrollpersoner, säger Gabriella Johansson, doktorand vid Lunds universitet och försteförfattare till studien.

I frisörgruppen såg forskarna att halterna av orto-toluidin ökade med antalet behandlingar med ljus hårfärg och hårpermanent. Även halterna av en annan amin, meta-toluidin, ökade med både antalet färgningar med ljus och mörk hårfärg, men det finns idag inte tillräcklig kunskap för att säga om meta-toluidin också kan orsaka cancer. För de övriga aminerna hittade forskarna inga samband med genomförda behandlingar.

– Våra resultat talar för att frisörer i sitt arbete utsätts för orto- och meta-toluidin från hårfärgprodukter och från permanenter. Orto-toluidin har visats kunna orsaka cancer hos människa och hos försöksdjur. Vi menar att det därför är en exponering som om möjligt måste upphöra, säger Maria Albin.

Forskarnas praktiska råd och information om orto-toluidin

 Praktiska råd till frisörer:

• * Aromatiska aminer tas upp till blodet genom huden. Det är viktigt att skydda huden mot kontakt med kemikalier och vatten för att minska risken för handeksem och allergi. Handskar som används på rätt sätt skyddar också mot att kemikalier tas upp till blodet genom huden.

• * Vi rekommenderar att man använder opudrade engångshandskar i vinyl (polyvinylklorid, PVC), eftersom gummihandskar kan ge problem med allergier. Handskarna bör bytas ofta och slängas efter användning. Det innebär att man bör slänga dem när man tar av dem efter t ex applicering av en hårfärg och att man bör ta nya handskar till sköljningen av håret efteråt.

• * Nyfärgat hår innehåller överskottsfärg också efter att det sköljts, så det bör klippas med handskar. Många tycker att det är svårt. Därför är det ofta bättre att klippa håret innan man färgar det.

Var finns orto-toluidin? Hur farligt är det?

• * Inom yrkeslivet har exponering för orto-toluidin setts i bl a gummiindustrin och vid tillverkning av färgpigment. Det kan också förekomma vid laboratoriearbete. Man har funnit det i avloppsvatten. Orto-toluidin finns i cigarettrök (10-100 nanogram/cigarett) och i vissa lokalbedövningsmedel. En tidigare(2008) studie i Turkiet fann orto-toluidin i varierande halt i 34 av 54 testade hårfärgprodukter.

• * Studier av bl a arbetare som tillverkat färgpigment visar att exponering för orto-toluidin kan orsaka cancer i urinblåsan. Exponeringen var mycket hög. Ingen tidigare studie har mätt frisörers exponering för orto-toluidin. En jämförelse av orto-toluidinexponering hos rökare och icke-rökare i Italien visade högre halter i båda grupperna än den nu aktuella studien bland frisörer. Det kan vara så att dagens halter i Sverige är lägre, men skillnader i metoderna för mätningarna kan också bidra.

• * Forskarnas sammanlagda bedömning är att även om halterna är låga och därmed inte bör ge en märkbar risk, så är exponeringen för orto-toluidin som hittats oönskad, eftersom det rör sig om ett ämne som kan orsaka cancer. Exponeringen för sådana ämnen bör hållas så låg som möjligt. Därför bör man försöka hitta källan till exponeringen. Det är viktigt att se om det finns i hårfärgprodukter och permanenter i Sverige så att man kan diskutera möjliga åtgärder. Det man kan göra under tiden som enskild frisör är att skydda sig mot upptag genom huden av färgämnen och andra kemikalier.

Text: KATRIN STÅHL