Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Från smal till tjock behöver inte öka hjärtrisk

2023-05-22
Foto: iStock/kwanchaichaiudom

Att dra på sig ett antal extra kilon längre fram i livet behöver inte öka risken för kranskärlssjukdom, visar en studie vid Lunds universitet. Men en tidigt debuterande övervikt eller fetma gör det.

Susanna Calling. Foto: Frederik Jedlid

– Att förebygga fetma tidigt i livet är angeläget, säger Susanna Calling, docent i allmänmedicin vid Centrum för Primärvårdsforskning.

Uppföljningsstudien hon ansvarat för baserades först på data insamlad mellan 1980 och 2005. De 2 129 deltagarna intervjuades sedan vid fyra tillfällen om sin vikt, medicinska historik, livsstil och socioekonomiska förhållanden. Vikten räknades om till BMI – body mass index, där ett BMI på över 25 motsvarar övervikt och över 30 fetma.

– Få studier har under så här lång tid analyserat vilken effekt BMI har på hjärta och kärl, säger Susanna Calling.

Tidig fetma värst

Deltagarna följdes sedan fram till 2017. Då hade 389 av dem varit inlagda på sjukhus för hjärt-kärlsjukdom sedan de första intervjuerna 2005. Efter att ha justerat för ålder, kön, socioekonomiska faktorer, livsstilsfaktorer och metabol samsjuklighet visade resultaten detta: de deltagare som under studiens tid gick från normalvikt till övervikt eller fetma löpte inte högre risk för att insjukna i kranskärlssjukdom.

– Resultaten tyder på att fetmarelaterade påverkan på hjärta och kärl varierar över livet, och verkar ha störst betydelse i unga år. En senare viktökning verkar inte ha samma påverkan, säger Susanna Calling.

Men övervikt eller fetma som funnits med ända från mätningarnas start innebar ökad risk för kranskärlssjukdom. För individer med övervikt/fetma under hela studieperioden ökade risken efter justering med 45 procent.

Övervikt inte ofarligt

Att vikten generellt gick upp bland studiens deltagare går i linje med den svenska bilden för de åren. Mellan 1980 och 2005 steg genomsnitts-BMI bland män från 24,1 till 25,5, för kvinnor från 23,1 till 24,3. De senaste nationella rapporterna tyder på att svenskarnas medel-BMI fortsätter att öka.

Med tanke på studiens resultat, hur ser du på att vi hela tiden matas med att övervikt är ohälsosamt?

– I den här studien studerade vi risken för kranskärlssjukdom, men fetma är ju även kopplat till många andra sjukdomstillstånd som till exempel diabetes, cancer och artros. Man kan därför inte dra slutsatsen att utveckling av övervikt senare i livet är ofarligt. Det krävs fler studier inom området.

Text: ERIKA SVANTESSON