Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningens dag 2009

2010-02-26

Förebygg sjukdom – framtidens möjlighet, var den röda tråden under årets Forskningens dag i år. Både i Malmö och Lund, fylldes lokalerna av en intresserad publik som ville ta del av forskningen inom området.

Som traditionen bjuder ägde Forskningens dag rum den första tisdagen och onsdagen i november, i Malmö respektive Lund. Förutom i de fullsatta aulorna kunde man följa TV-sändningen på intern-TV, runt om på de båda sjukhusen.

Först ut var Bo Ahrén, dekanus för Medicinska fakulteten som hälsade alla åhörare varmt välkomna i sitt öppningstal. Han lämnade sedan ordet till en av de drivande krafterna bakom dagen, Sven-Olof Isacsson.
– Förebyggande åtgärder i förhållande till ohälsa blir allt viktigare, till exempel mat, vatten, hygien och inte minst, vaccinationer förklarade Isacsson.
Sven-Olof Isacsson reflekterade i sitt framförande över hur väl pålästa patienter är idag och vilka nya krav detta ställer på sjukvården.

Vaccination mot typ 1 diabetes

Helena Elding Larsson tog sedan över för att prata om barndiabetes och varför vissa barn får typ 1 diabetes.
– Barnen med typ 1 diabetes har en ärftlig känslighet men det är oklart vad som utlöser och påverkar sjukdomsprocessen sa Helena.
Vidare handlade hennes föredrag om hur man nu i olika studier testar att för första gången försöka förhindra att barn får diabetes genom vaccination.
– Det handlar om att försöka bromsa eller stoppa sjukdomsförloppet som leder till typ 1 diabetes förklarade Helena.

Hjärtråd

Peter Nilsson var nästa talare och hans föreläsning hade fokus på hjärt- och kärlsjukdomar i förhållande till att leva ett långt och hälsosamt liv. Han menade att redan under fosterstadiet är det viktigt med bra förhållanden, likaså att kurvorna är ”normala” för små barn. En annan faktor som påverkar hälsan negativt är rökning.
– Rökstopp lönar sig alltid, det visar forskningen tydligt.

Balans i kosten

Att uppnå energibalans är inte lätt i dagens samhälle. När energin vi får i oss är större än den vi gör av med går vi upp i vikt vilket är farligt för hälsan.
– Hos män har man bevisat att bukfetma har en koppling till prostatacancer berättade Elisabeth Wirfelt under sitt framförande om mat och hälsa.

Miljögifter i vardagen

Men det är inte bara det vi får i oss genom mat och dryck som kan påverka hälsan. Runt omkring oss finns 30 000 olika kemikalier som kan vara skadliga för hälsan.
– Miljögifter finns ibland annat hudkrämer och i kläder, och de överförs lätt från mamman till fostret berättade Anna Rignell-Hydbom under sitt framförande om miljögifter.

Upptäcka grön starr tidigare

– Bristen på tidiga symptom är det stora problemet när det gäller att förebygga Glaukom. Anders Heijl som var nästa talare visade under sitt framförande vilka allvarliga synfel som kan uppstå i samband med sjukdomen som också kallas grön starr. – Vi borde leta mer aktivt inom riskgrupperna för att upptäcka fler fall tidigare.

Före pausen fick publiken en genomgång av posterutställningen genom Sven-Olof Isacsson och Maria Albin, de två drivande krafterna bakom evenemanget i år.

Gentester och ärftlig cancer

– Om vi kan hitta fler familjer med ärftlig risk för cancer kan vi också förhindra fler cancerfall förklarade Mef Nilbert under sitt framförande. Hon efterlyste också en debatt kring etiska frågeställningar om vad vi vill och inte vill veta om våra gener.

Vaccination mot öroninflammation

Krisitan Riesbeck talade om det mycket aktuella ämnet vaccinationer. Det handlade om vad vaccinationer har betytt och kan komma att betyda i framtiden. – Numera vaccineras exempelvis barn tre gånger före ett års ålder mot pneumokocker som bland annat kan orsaka öroninflammation berättade Kristian.

Astma av luftföroreningar

Hur påverkar miljön nära våra bostäder vår hälsa? Kristina Jakobsson pratade bland annat om att luftföroreningar från trafiken ökar risken för allergisk astma och man kan se tydliga effekter även i lågdosområden.
– Skåne ligger under de rekommenderade värdena men har ändå dessa problem. Buller från trafiken nära bostaden har ett tydligt samband med högt blodtryck. Både luftföroreningar och buller ger negativa hälsoeffekter, trots att exponeringen är låg i Skåne sett ur ett europeiskt perspektiv.

Underlätta vardagen för människor med funktionsnedsättning

I ett demokratiskt samhälle måste alla kunna vara delaktiga, det är grunden för demokratin. – Det räcker inte med att kunna sköta sin hygien och klä sig, det krävs mycket mer än så för att vara delaktig i samhället sa Susanne Iwarsson under sitt föredrag om delaktighet och hälsa hos människor med funktionsnedsättning.

Förebygga fallolyckor hos äldre

Dagens sista talare var Sölve Elmstål med rubriken Vad är ett gott åldrande? God hälsa och ett rikt socialt liv kännetecknar ett gott åldrande för de allra flesta och många saker som leder till en god hälsa går att förebygga. Fall och frakturer i samband med fallolyckor drabbar varannan person över 80 år. – Men fallolyckor går att förebygga genom halkbekämpning, bra utomhusbelysning och olika hjälpmedel för äldre menade Sölve Elmstål.

Frågestund

Under frågestunden som sedan följde var det publikens tur att ställa frågor till forskarna. Frågorna kom att handla en del om vaccinationer, men också om fetma, kost och cancer.

fraagestund i malmoe

Under frågestunden svarade forskarna på publikens frågor. Här sitter från vänster Peter Nilsson, Mef Nilbert, Helena Elding Larsson, Sölve Elmståhl, Anna Rignell-Hydbom och Elisabeth Wirfelt.

Artikeln har tidigare varit publicerad på Medicinska fakultetens hemsida, Lunds universitet.