Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskning om rehabilitering efter stroke

2016-10-27

strokebilder

Ingrid Lindgren, Gunvor Gard, Christina Brogårdh och Eva Ekvall Hansson vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet forskar kring rehabilitering av personer som drabbats av påföljder efter stroke, så som långvarig smärta, yrsel samt rörelse- och känselnedsättning. Här berättar vi mer om deras forskning

Nedsatt arm- och handfunktion

Efter en stroke har cirka 40 procent av de drabbade en kvarvarande nedsatt arm- och handfunktion, såsom nedsatt motorik, känsel och smärta i skuldran. Docent Christina Brogårdh leder just nu projekt som syftar till att få bättre kunskap om hur skuldersmärta och känselnedsättning i arm och hand efter stroke påverkar de drabbades vardag och livskvalitet. I kommande randomiserade, kontrollerade studier kommer nya träningsmetoder för skuldersmärta och känselnedsättning i armen och handen att utvärderas. Om metoderna är effektiva kan nya träningsrekommendationer att kunna ges inom strokerehabiliteringen, vilket är av stort värde för de drabbade men också samhället i stort. Läs mer om Christina Brogårds forskning

Vägen tillbaka till arbetet

Ungefär en femtedel av alla som drabbas av stroke är i arbetsför ålder. För att kunna återgå till arbetet efter en stroke kan arbetsrelaterade insatser behöva göras – ergonomiska, psykosociala såväl som organisatoriska. De konsekvenser som man ofta behöver ta hänsyn till efter en stroke är trötthet, nedsatt kognitiv förmåga samt fysisk funktion. Gunvor Gard, professor, leder ett treårigt projekt som syftar till att identifiera vilka insatser på arbetsplatsen samt eventuellt andra faktorer som kan främja respektive hindra en person till att åter bli yrkesverksam. Detta ska göras genom att involvera 150 personer som drabbats av stroke och är i arbetsför ålder. Läs mer om Gunvor Gards forskning

Yrsel efter stroke

Yrsel är vanligt hos de som drabbats av stroke och har en bevisad negativ påverkan på livskvaliteten. Yrsel ökar dessutom risken för fall, något som idag är en av de allra vanligaste orsakerna till att vi uppsöker vård. Vestibulär rehabilitering (rörelseträning) – är en vanlig rehabiliteringsmetod vid andra sjukdomar som orsakar yrsel, men är inte en utvärderad metod när det kommer till personer drabbade av yrsel efter en stroke. Beträffande detta är Eva Ekvall Hansson, docent, ansvarig för en studie där de undersöker strokepatienter med yrsel. De kommer undersöka vad för effekt vestibulär rehabilitering har på deras balans, självskattade hälsa samt tilltro till egen förmåga. Studien inriktar sig särskilt på fallprevention grundad i yrsel hos förstagångs-strokepatienter. Läs mer om Eva Ekvall Hanssons forskning

Skuldersmärta efter stroke

Ingrid Lindgren har fått pris för sin avhandling ”Shoulder pain after stroke – prevlence, contributing factors and consequences in daily life”. Avhandlingen visade att skuldersmärta var vanligast hos personer som hade kvarstående nedsatt motorik eller avsaknad av motorik i armen. Vänstersidig svaghet, frekvent smärta och nedsatt ledrörlighet i axeln var faktorer associerade med långvarig skuldersmärta, medan känselförändringar hade en liten inverkan på smärtan. Resultaten i avhandlingen har bidragit till en bättre förståelse för hur vanligt skuldersmärta efter stroke är och att personer med risk att drabbas lättare kan identifieras. Därmed kan omhändertagandet och rehabiliteringen förbättras. Läs mer om Ingrid Lindgrens forskning

Text: YLVA NILSSON