Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förfinad ultraljudsteknik vid komplicerade graviditeter

2015-11-24

Ann Thuring 2

– Min forskning har sin grund i en tokig idé jag haft i många år, som nu har lett fram till ett nytt sätt att ta reda på hur fostret mår vid komplicerade graviditeter.

Ann Thurings forskning är ett exempel på när lång praktisk erfarenhet från vården kombineras med den senaste tekniken. I över trettio år har hon arbetat som biomedicinsk analytiker på Kvinnoklinken vid Skånes universitetssjukhus, först i Malmö och numera i Lund.

Pionjärer på ultraljud i Malmö

Malmö var tidigt ute med att använda ultraljud för att titta på foster. Bertil Sundén i Lund var den forskare som i början av sextiotalet arbetade med att utveckla ultraljudsdiagnostiken. Han var bland annat först med ultraljudsbilder på tvillingfoster, något som tidigare kunde vara besvärligt att säkerställa i förväg.

– De första ultraljudsmaskinerna var enorma, minns Ann Thuring. De gick runt hela sängen. Det har varit fantastiskt att se teknikutvecklingen. Ultraljudstekniken gav oss helt nya möjligheter att titta in i livmodern och se hur fostret har det. Om det ser normalt ut, om det finns tillräckligt med fostervatten och så vidare.

För att få en bild av om fostret får tillräckligt med näring och syre kan det behövas mer information än de vanliga ultraljudsbilderna. Ett sätt är så kallat doppler-ultraljud.

– Med doppler-ultraljud tittar vi på blodkropparnas hastighet genom navelsträngen, berättar Ann Thuring. Det ger oss ett mått på hur moderkakan mår och hur blodcirkulationen hos fostret är.

Hjälp vid för tidig födsel

Skånes universitetssjukhus har ansvar för alla komplicerade graviditeter i Södra sjukvårdsregionen och noggranna undersökningar av fostrets tillstånd kan behövas för att veta om det måste förlösas för tidigt. För att inte få för stora problem efter födelsen med t.ex. lungorna, behöver ett mycket litet foster vara kvar i livmodern så länge som möjligt. Samtidigt kan fostret drabbas av syrebrist i de fall där moderkakan inte fungerar bra. Ofta är det svåra beslut som ska tas.

– Tajmingen är enormt viktig. Det gäller att hitta rätt tidpunkt att förlösa fostret när det föds för tidigt. Det gör vi bland annat genom att mäta moderkakans funktion, säger Ann Thuring. Och det är här min forskning kommer in. Jag har utvecklat en ny metod för att bättre ta reda på hur fostret mår.

Hörde ett annorlunda ljud

Det hela började med att Ann för några år sedan började fundera på de ljud hon hörde i samband med att hon gjorde doppler-ultraljud av blodflödet genom navelsträngen. Vid en dopplerundersökning kan man höra ett susande, vinande ljud.

– Jag brukar alltid lyssna i hörlurar på de ljud som blir när jag gör doppler-ultraljud och jag märkte att jag kunde se samma kurva på skärmen men höra olika ljud. Jag blev nyfiken på det och ville förstå varför det var så. Normalt hörs ju inte ultraljud, men det gör dopplersignaler av blodflödet.

Ann Thuring är först i världen med att forska på detta, vilket kanske inte är så konstigt. Utan hennes trettiofem års praktiska erfarenhet av graviditeter med komplikationer skulle inte forskningen varit möjligt. Och få forskare inom hennes område har varit med ända från början i utvecklingen av ultraljudstekniken.

Förfina ultraljudstekniken

I Ann Thurings avhandling som kom i början av året presenteras resultatet av flera års studier där Ann har analyserat de ljud hon hört vid doppler-ultraljudet. Förhoppningen är nu att det ska leda till att doppler-ultraljudstekniken utvecklas ytterligare.

– Forskningen har jag gjort tillsammans med bland annat Tomas Jansson vid LTH och vi har sökt och fått patent för metoden. Förhoppningen är nu att väcka intresse hos ultraljudsfirmorna att programmera in detta i deras utrustning för att ytterligare förfina doppler-tekniken.

Jag frågar Ann om hennes drivkrafter som forskare. Hur hinner hon när hon samtidigt jobbar inom ett så intensivt område inom vården?

– Jag kan bara inte låta bli att forska, skrattar Ann Thuring, och strålar av engagemang för både sin forskning och sitt arbete. Ultraljudsdiagnostiken är ett område i otrolig utveckling. Sedan jag började för trettiofem år sedan har det hänt så mycket – från ingenting till något som är så fantastiskt!

Text: NINA NORDH

Foto: ROGER LUNDHOLM