Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föräldrars välbefinnande i samband med barnafödande

2013-03-15

Anna-Karin Dykes installeras som professor vid Lunds universitet 15 mars 2013, och skriver här själv kort om sin forskning:

Sedan slutet av 1900-talet har det skett en ökning av infektioner med Grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda barn. Även om ca 30 % av alla födande kvinnor är bärare av bakterien är det relativt få barn som blir sjuka.Mitt avhandlingsarbete visade att hygieniska rutiner kan förebygga att GBS överförs till barnet under förlossningen.

Efter disputationen riktades mitt forskningsintresse också mot blivande mödrars erfarenhet av information om och upplevelse av ultraljudsdiagnostik under graviditeten. Jag blev biträdande handledare till en doktorand, vars forskning visade att ingen kvinna avböjde rutinultraljud, även om informationen om frivillighet var tydlig.

ultraljud
Ultraljudsbild på foster i graviditetsvecka 17.

Vidare har fokus riktats mot psykologiska och etiska frågor rörande båda föräldrarna i samband med ultraljudsdiagnostik under graviditeten, både när fostret är normalt och när avvikelser förekommer. Två av mina doktorander har disputerat inom detta område.

Resultaten visar att det är viktigt att föräldrarna är väl informerade och görs delaktiga i besluten. Föräldrar vill ha kvalificerad information fortast möjligt för att kunna följa utvecklingen. De söker annars information på Internet och hittar sina egna svar, vilket skapar onödigt mycket oro.

Min forskargrupps forskning omfattar också föräldrars (både moderns och faderns) upplevelser av vård under och efter graviditet och förlossning, både i normala och komplicerade situationer, till exempel vid hotande förtidsbörd eller när förlossningen går långsamt. Att båda föräldrarna känner sig delaktiga i vårdplanering och beslutsfattande är grunden i vårt arbete. Det är viktigt att vårdorganisationen byggs upp för att göra detta möjligt.

Text: ANNA-KARIN DYKES

Från broschyren ”Professorsinstallation 15 mars 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.