Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Farlig skönhet?

2016-03-14
Hair Colouring in process
Foto: Colourbox

Frisörer har en ökad risk att få astma, handeksem och näsbesvär och yrket har klassats som cancerframkallande. Men traditionen för arbetarskydd är svag. Arbets- och miljömedicin Syd har under snart 20 år studerat frisörers arbetsmiljö och funnit att många risker kvarstår och fortsatt förebyggande arbete krävs.

Frisörer utexaminerade från frisörskolor i Syd- och Mellansverige besvarade en enkät om sitt arbete och sin hälsa, liksom slumpade kontroller från den allmänna befolkningen. Jämfört med kvinnorna i den allmänna befolkningen hade frisörerna, när de arbetade i yrket, en ökad risk att få astma, astmaliknande besvär och näsbesvär. De år de inte arbetat som frisörer fanns ingen ökad risk. Frisörerna hade handeksem i betydligt högre omfattning än befolkningen i övrigt. Särskilt utsatta var de som haft böjveckseksem som barn, men risken var kraftigt förhöjd även för de som inte hade eksem. Störst var risken under de första åren i yrket.

Cancerframkallande ämnen

Frisöryrket har klassats som cancerframkallande eftersom flera studier visat en ökad risk för cancer i urinblåsan. Risken tros bero på en grupp kemikalier i oxidativa hårfärger, aromatiska aminer, där flera nu är förbjudna och utbytta. En studie vi gjort talar dock för att en sådan aromatisk amin, orto-toluidin, fortfarande finns kvar i låg halt som en förorening.

Frisörernas uppfattning

Vi intervjuade frisörer med näsbesvär förknippade med användning av blekmedel. De berättade om en stor tillfredställelse i kundkontakten och den skapande delen av sitt arbete. Många försökte bemästra besvären så att de inte skulle hindra deras arbete, t ex genom att gå ner i arbetstid eller ta en semesterdag mitt i veckan.De efterlyste mer kunskap om hur de skulle kunna skydda sig och mer undersökningar av sin arbetsmiljö.

Vad orsakar problemen?

Damm från blekmedel har sannolikt stor betydelse för luftvägsbesvären, men också otillräcklig ventilation i lokalen. Uttorkning av huden och allergiframkallande ämnen ökar risken för handeksem. Brister i kontrollen av hårfärger kan medföra exponering för cancerframkallande ämnen. Det är svårt för den enskilde frisörföretagaren att bedöma risker och åtgärdsbehov. Problem med luftvägarna minskar med en god ventilation i lokalen. Risker med hårfärger kan hanteras genom att klippa håret innan det färgas och använda engångshandskar som byts ofta vid färgning. Detta är extra angeläget vid graviditet. Men det räcker inte – produktsäkerheten behöver ökas. Frisörutbildningen har en nyckelroll för att ge frisörerna tillräcklig kunskap om kemikaliesäkerhet. Lösningar som ger frisörer rimlig tillgång till företagshälsovård är också angelägna.

Text: MARIA ALBIN 

Läs mer om skönhetsbranschen och om olika arbetsmiljöproblem som kan uppstå där i Bulletin nr 2016