Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Få deltar i föräldragrupp

2016-08-31

COLOURBOX9981235-copy

I Skåne deltar endast hälften av alla nyblivna föräldrar i föräldragrupp. Det är för lite, menar Åsa Lefèvre, forskare vid Barn och familjers & reproduktiv hälsa . I somras publicerades hennes studie om hur barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV) som leder föräldragrupper kan gynnas av att gå en kurs i gruppledarskap. 

Tanken är att ett ökat självförtroende i hantering av en föräldragrupp ska kunna generera positiva synergieffekter som leder till att fler föräldrar deltar. Efter genomgången ledarskapskurs upplevde 96 % av BHV-sjuksköterskorna att deras ledarskapsstrategier förbättrats, att de fått fler verktyg och att deras roll som ledare blivit klargjord.

Nyttan med föräldragrupp

Åsa L 009web
Åsa Lefèvre, forskare vid Lunds universitet och sjuksköterska vid Skånes universitetssjukvård inom Kunskapsbaserad Barnhälsovård.

Nästan alla nyblivna föräldrar erbjuds gå i föräldragrupp, där en BHV-sjuksköterska leder diskussioner om barnets behov, beteende och rättigheter. Mötena ökar dessutom föräldrarnas chans att lära känna andra föräldrar till jämnåriga barn, och de kan finna stöd när det kommer till de utmaningar som kommer med att bli nybliven förälder.

I en bredare bemärkelse är gruppen till för att främja en hälsosam miljö för barnet – och forskning visar att en sådan miljö, i just denna tidiga ålder, minskar risken för psykisk ohälsa. Något som blir allt vanligare bland våra barn och unga.

Efterfrågan på ledarskapsförmåga

Studien grundar sig i att många BHV-sjuksköterskor som leder föräldragrupper känner sig osäkra i sin ledarskapsroll, trots lång yrkeserfarenhet. Osäkerheten kan leda till bristande engagemang för utförandet av gruppträffarna och i sin tur resultera i bristande struktur och ett inaktivt ledarskap. Det kan i längden göra så att en del av det stöd som föräldragruppen utgör går omintet.

I studiens ledarskapskurs deltog 56 BHV-sjuksköterskor från hela Skåne. Kursen bestod av tre tillfällen och lärde ut gruppledarskap med inriktning på reflektion och pedagogik. Före och efter kursen fick  BHV-sjuksköterskorna svara på frågor om deras roll som föräldragruppsledare. Även kursledarna medverkade i studien och intervjuades för att ge insikt om kursens utförande och deltagarnas utveckling. Kursledarna berättade bland annat att en viktig del i kursen bestod av att hjälpa till att sätta ord på den kunskap sjuksköterskorna redan besatt.

Ett urval av vad BHV sjuksköterskorna fick lära sig under kursen: Hur man skapar en trygg miljö, hur man bemöter olika personligheter, hur man hanterar att gruppmedlemmarnas situation är i kontinuerlig förändring.

Text: YLVA NILSSON
Bild pappa och bebis: Colourbox

Artikeln är tidigare publicerad vid Lunds universitets medicinska fakultets hemsida.