Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Exponering för rökning under fosterlivet

2013-06-20
gravid kvinna röker
Foto: Colourbox

Ny publikation från Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Lunds universitet:

Rökexponering under fosterlivet har kopplats till en rad olika ogynnsamma konsekvenser för barnet på kort sikt, såsom lägre födelsevikt, kortare graviditetslängd och ökad risk för fetma i barndomen. Det är dock mer oklart om dessa effekter kvarstår i vuxen ålder.

Syftet med studien var att undersöka om risken att utveckla graviditetsdiabetes och fetma är ökad hos kvinnor som var exponerade för rökning under fosterlivet. Särskilt risken för graviditetsdiabetes är endast sparsamt utredd tidigare.

Data hämtades ur Medicinska födelseregistret, som har information om i princip alla födslar i Sverige sedan 1973. I studien inkluderades kvinnor födda 1982 (data om rökvanor under graviditet började registreras) eller senare, som fått minst ett barn själva; 80 189 graviditeter inkluderades.

Risk att senare utveckla graviditetsdiabetes och fetma

Studien fann att kvinnor exponerade för rökning under fosterlivet hade högre risk att utveckla graviditetsdiabetes och fetma jämfört med oexponerade.

Sambanden kvarstod efter justering för kvinnans ålder, paritet (vilket barn i ordningen), BMI, förlossningsätt, graviditetslängd och födelsevikt. Om dessa resultat står för ett orsakssamband eller något annat kan denna studie inte avgöra.   

Nyhet från Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, juni 2013