Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Enkel övervakningsmetod kan rädda liv på sjukhus

2014-04-23

Många oväntade dödsfall som sker på sjukhus skulle kunna förhindras med en enkel övervakningsmetod, som hjälper personalen att tidigare upptäcka och reagera på försämringar hos patienten. Själva metoden har funnits ganska länge men har inte alltid använts på ett optimalt sätt. Forskare vid Skånes och Köpenhamns universitetssjukhus har nu visat, att det är först när metoden används systematiskt på alla patienter som den gör riktigt stor nytta. Resultaten visar att nästan tre av fyra oväntade dödsfall skulle kunna förhindras!

Övervakningsmetoden som forskarna har använt bygger på MEWS (Modified Early Warning Score), ett system där patientens tillstånd regelbundet bedöms och dokumenteras utifrån fem parametrar: andning, puls, blodtryck, temperatur och medvetande (se faktaruta). De uppmätta värdena ges poäng, och om den sammanlagda poängen överstiger ett visst värde finns det utarbetade algoritmer – ett slags scheman med detaljerade instruktioner – för hur personalen ska agera i olika situationer. Läs mer om metoden som räddar liv

FAKTA MEWS

MEWS, Modified Early Warning Score, är ett hjälpmedel för personalen att bedöma patienters livsviktiga funktioner. Metoden kommer från England och går ut på att man regelbundet bedömer patientens tillstånd utifrån fem olika parametrar: andningsfrekvens, puls, systoliskt blodtryck, kroppstemperatur och medvetandegrad. I den aktuella studien mättes patienternas värden minst var åttonde timme.

De uppmätta värdena registreras i ett särskilt formulär och ges olika poäng beroende på svårighetsgrad. Om den sammanlagda poängen överstiger ett visst värde ska personalen omgående agera i enlighet med särskilt framtagna algoritmer (praktiska instruktioner). En viss poäng kan exempelvis innebära att en mobil intensivvårdsgrupp tillkallas.