Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Digitalt hjälpmedel halverar antalet vårddygn för hjärtsviktspatienter

2019-08-28

 

Patienter med kronisk hjärtsvikt är ofta inlagda på sjukhus. Men genom att använda en läsplatta med ett särskilt program i hemmet kan antalet vårddygn minskas med drygt 50 procent.

Det visar preliminära resultat från en studie som pågår på Skånes universitetssjukhus. I studien följs 140 patienter upp, som riskerar att bli inlagda på sjukhus på grund av kronisk hjärtsvikt, under åtta månader. Patienterna följer själva sin sjukdom med hjälp av en våg som är kopplad till ett program i en läsplatta. Utifrån det och hur de själva skattar olika symtom får de via läsplattan råd, stöd och utbildning om sjukdomen och vad de bör göra.

Fakta kronisk hjärtsvikt:

  • Kronisk hjärtsvikt är en vanlig sjukdom framför allt bland den äldre delen av befolkningen.
  • Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen.
  • Orsaker till hjärtsvikt kan vara till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt, högt blodtryck, hjärtrytmrubbningar, fel på hjärtklaffarna eller sjukdom i själva hjärtmuskeln.
  • Patienter med kronisk hjärtsvikt är den patientgrupp som behöver mest akutsjukvård.
  • I Skåne är cirka 26 000 personer drabbade av hjärtsvikt. Av dessa vårdades 7 200 patienter totalt 83 200 dygn inneliggande på sjukhus under 2018.

Källa: 1177.se, Skånes universitetssjukhus

Patientens kunskap och egenförmåga stärks

Resultaten efter att ha följt upp 100 patienter efter tre månader är tydligt positiva.

– Vi kan se att gruppen som använde läsplattan i hemmet hade drygt 50 procent färre vårddygn på sjukhus jämfört med de patienter som inte använde den. Resultaten stödjer liknade studier som gjorts i andra delar av landet, säger Daniel Sahlin, projektledare e-hälsa vid Skånes universitetssjukhus.

Med hjälp av läsplattan stärks patienternas kunskap och förmåga att hantera sin sjukdom. De hamnar därför betydligt mer sällan i situationer som kräver inläggning på sjukhus.
Förutom att bli bättre på att ta hand om sin sjukdom slipper de tillbringa lång tid på sjukhus vilket alltid är förenat med risker.

Upphandling förbereds

Studien ska nu slutföras men med de goda preliminära resultaten i ryggen har man redan börjat planera för en fortsättning.

– Vi vill gå vidare och har börjat förbereda en upphandling av ett digitalt hjälpmedel så att fler patienter i regionen kan få använda detta. Det skulle innebära en stor förbättring för patienternas livskvalitet samtidigt som det skulle minska antalet vårddygn avsevärt, säger Sofia Gerward, kardiolog på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Skånes universitetssjukhus