Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Diabetes och hjärt-kärlsjukdom

2014-12-12

Maria Gomez installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning:

provrör
Foto: Colourbox

Diabetes är ett gigantiskt hälsoproblem som beräknas drabba 592 miljoner människor runtom i världen år 2035 och som medför ökad dödlighet och förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Både stora och små blodkärl i kroppen drabbas (så kallade makro- och mikrovaskulära komplikationer), vilket kan leda till stroke och hjärtinfarkt samt skador i njurar, fötter och ögonbotten.

Men vad är det som gör att blodkärl hos diabetiker blir så mycket sjukare än hos dem som inte har diabetes?

Syftet med vår forskning är att öka förståelsen för bakomliggande mekanismer för hjärtkärlsjukdomar generellt och i synnerhet vid diabetes, att utforska nya principer för behandling och att utveckla nya läkemedel som kan förhindra eller minska hjärt-kärlsjukdom.

Vi jobbar intensivt också med att utveckla metoder för att på ett tidigt stadium identifiera diabetespatienter som löper högre risk för hjärt-kärlsjukdom. Försöksdjur har varit utomordentligt viktiga för medicinsk forskning och utveckling av nya terapier. Inom vårt forskningsfält har dock lovande experimentella resultat tyvärr inte alltid kunnat verifieras i kliniska studier, delvis p.g.a. brist på lämpliga djurmodeller, dvs. försöksdjur som verkligen härmar sjukdomen så som den uppstår hos människan. Därför ägnar vi tid och resurser åt att skapa bättre djurmodeller, vilket förhoppningsvis kan korta ner vägen från upptäckt till behandling.

Trots viktiga framsteg i behandlingen av hjärt-kärlsjukdom, med bättre blodförtunnande, blodtrycks- och fettsänkande mediciner, finns det ännu ingen behandling som specifikt förhindrar de diabetesdrivna skadliga processer som förekommer i blodkärl. Diabetes kan ännu idag inte botas, och den dramatiska ökningen av diabetes är en tickande bomb. Därför är det särskilt angeläget att hitta nya strategier för att begränsa diabetesrelaterade skador.

Text: MARIA GOMEZ

PROFESSOR I FYSIOLOGI, SÄRSKILT KARDIOVASKULÄR FYSIOLOGI

Från broschyren ”Professorsinstallation 7 november 2014″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.