Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Demens påverkar munhälsan

2019-10-07

Kognitiv funktion och demens kan på ett dramatiskt sätt påverka förutsättningarna för oral hälsa. En ny avhandling av forskaren Helena Nilsson, som deltagit i en världsunik studie kring åldrande, pekar på ett tydligt samband.

Kognitiv nedsättning kan vara tecken på begynnande demens, och tandvården måste vara medveten om risken för sämre oral hälsa hos denna patientgrupp, menar Helena Nilsson.

— Tandlossning är en lika tydlig riskfaktor som hjärt- och kärlsjukdomar eller stor konsumtion av alkohol, säger specialisttandläkare Helena Nilsson som nu disputerar vid Malmö universitet.

Hennes forskning ingår den nationella studien om åldrandet och de äldres vård och omsorg, The Swedish National study on Aging and Care – SNAC. Syftet är att kartlägga vilka faktorer – medicinska, psykologiska, sociala – som gynnar ett gott åldrande.

Helena Nilsson har undersökt om tandförlust och parodontit (tandlossning) hänger samman med kognitiv försämring, som kan vara tecken på begynnande demens, genom en klinisk och radiologisk undersökning på 1147 individer. Hon har använt samma instrument som används när man undersöker personer vid misstanke om demenssjukdom.

— Jag ville se om tandlossning kunde förutspå en kognitiv försämring hos personer som i första omgången karaktäriserades som kognitivt friska. Vilka faktorer som kan förutsäga att man får en sådan försämring, säger Helena Nilsson.

Läs mer om forskning om tandlossning

Följdes under sex år

Personerna följdes under sex år. Även med hänsyn taget till riskfaktorer som hög ålder och låg utbildningsnivå visade sig tandlossning ha en signifikant betydelse för kognitiv försämring.
Sambandet mellan tandlossning och demens kan handla om att man på grund av sjukdomen inte kan sköta sin tandhälsa. Det finns hypoteser om andra förklaringar till ett samband: bland annat en gemensam inflammatorisk komponent och nedsatt tuggfunktion.
I en av avhandlingens delstudier gjorde Helena Nilsson en tolvårsuppföljning bland äldre som visade att parodontit ökar risken för förlust av flera tänder. Hennes resultat visar på vikten av att diagnostisera och behandla parodontit även bland de äldre.

— Det är viktigt att tandvården upprätthåller kontakten med äldre patienter, säger Helena Nilsson.

Avhandlingen: Periodontitis and Cognitive Decline among Older Individuals

Text & foto: MAGNUS JANDO

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet