Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Christina Carlsson: Bättre ta tillvara patienternas synpunkter

2010-04-09

Framtidens sjukvård måste lyssna mer på patienter och anhöriga. Resan har bara börjat.

Christina Carlsson är sjuksköterska med en lång erfarenhet av kliniskt arbete inom olika delar av vården. Men det är inom cancervården hon har jobbat mest och det är där hon nu har fått möjligheten att både forska och genomföra olika projekt som handlar om hur vården kan samverka med patientorganisationer och bättre ta tillvara synpunkter från patienterna.

– Min forskning känns som en spännande resa till delar av samhället som tidigare varit relativt okända för oss som forskar och arbetar inom sjukvården. Vi kan lära oss så mycket av våra patienter när det gäller vårt bemötande och hur vi bäst kan stötta patienterna i deras sjukdom.

Olika sätt att kommunicera på

Christina Carlsson berättar att hon och hennes doktorander just nu forskar kring psykosocialt stöd i familjer med ärftlig cancer och hur man kan förbättra den information som ges i samband med kliniska prövningar.

– Det är inte alla patienter som orkar läsa igenom långa informationstexter. Vi har ju så olika sätt att kommunicera på. För en del är kanske ett längre samtal viktigare.

– Här på avdelningen för Onkologi har vi i forskning engagerat representanter från olika patientföreningar som i förväg får läsa igenom informationsmaterial om kliniska prövningar. Då märker vi vad som behöver förklaras bättre och vi kan då bli mycket tydligare i vår information.

Bättre ta tillvara patienternas erfarenheter

Christina Carlsson är också samordnare för ett projekt om Brukarinflytande och Patientperspektiv, BIPP. Det är ett projekt som med stöd från Allmänna Arvsfonden pågår i den södra sjukvårdsregionen fram till 2009. I projektet har man på olika sätt skapat mötesplatser mellan sjukvården och patientrepresentanter från patientföreningarna. På detta sätt ska patienternas erfarenheter och frågor synliggöras bättre inom cancervården. Förhoppningen är nu att detta arbetssätt är redo att lyftas in i den kliniska verksamheten och bli en naturlig del av vården.

– I framtiden, säger Christina Carlsson, kommer synpunkter från patienterna och deras anhöriga att få mycket större betydelse än idag när vi bättre ska möta medborgarnas olika behov.

– Exempelvis skulle vi kunna skapa fler virtuella nätverk för de yngre som ju kommunicerar på ett annat sätt idag än vad sjukvården av tradition gör. Och att mötesplatser inte bara skapas för de mer omskrivna och uppmärksammade sjukdomarna som till exempel bröstcancer – utan även för sjukdomar som har hamnat mer i skymundan. Vi är bara i början av detta arbete.

Text: NINA HULT

december 2009