Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancer påverkar även anhöriga – ny modell för riktat stöd presenterad

2024-06-12
Foto: iStok/FredFroese

Att få en cancerdiagnos är tungt för den som drabbas. Men närstående påverkas också. I en ny avhandling har sjuksköterskan Maria Samuelsson tagit fram en modell för hur närstående till patienter med tjock- och ändtarmscancer kan erbjudas stöd.

– Jag har i mitt arbete sett hur närstående kan påverkas. Det kan leda till stressrelaterade sjukdomar, sjukskrivning och nedsatt förmåga att hantera vardagen. Därför blev det intressant att ta fram en modell för närståendestöd som är möjlig att använda i hälso- och sjukvården, säger Maria Samuelsson.

I sitt avhandlingsarbete började hon med att inventera de stödmodeller som redan finns. Då framkom att dagens modeller antingen bara fokuserar på de anhöriga i sin vårdande roll eller är alltför resurs- och tidskrävande för att kunna användas. I de olika delstudierna intervjuade hon kontaktsjuksköterskor och närstående om deras upplevelser av närståendestöd och om vilka behov som finns.

Stöd för individens egens skull

Maria Samuelsson kom fram till att det behövs insatser som är särskilt riktade till de närstående som individer.

– Vi måste tänka om när gäller stöd till närstående. Det gäller att hitta en modell för de anhörigas egen skull, inte bara indirekt för att anhöriga är viktiga för att stödja den som är sjuk.

Viktigt att förebygga

Under processen konsulterades kontaktsjuksköterskor om vilka metoder som är praktiskt tillämpbara. Förebyggande insatser och uppföljning är viktiga fokus, enligt Maria Samuelsson.

– Den modell som tagits fram fokuserar på att förbereda de närstående, inte bara på sjukdom och behandling, utan även på deras egen cancerupplevelse. Det är viktigt att de närstående uppmuntras att uttrycka sina egna behov av stöd. En rekommendation är också att det finns möjlighet till stöd även efter avslutad behandling för att kunna ta hand om de behov som finns kvar.

Vad hoppas du att din avhandling ska bidra med?

– Till ett samtal kring bättre närståendestöd i rutincancervården. Nu planerar jag för att tillsammans med kontaktsjuksköterskor, patienter och närstående utvärdera och modellens genomförande och effekt. Mina studier är gjorda i anslutning till patienter som vårdas för tjock- och ändtarmscancer, men den skulle kunna anpassas för att användas även i andra sammanhang.

Länk till avhandlingen: Support for family members in routine outpatient colorectal cancer care: Development of a tailored support model

 

Text: Malmö universitet

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universtet