Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blodprovstest för att rädda tarm och liv

2016-11-02

blodprov

Stefan Acosta installerades som professor i kärlkirurgi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

För 17 år sedan upptäckte jag av en slump att en patient med akut nedsatt blodförsörjning till följd av blodpropp i tarmcirkulationen hade förhöjt D-dimer (ett särskilt proteinfragment) i blodet, vilket startade och i hög grad bidrog till mitt intresse för studier av akuta cirkulationsrubbningar till tarmen. Jag anslöt mig till en mycket aktiv forskningsgrupp vid Uppsala universitet under ledning av professorerna Martin Björck och David Bergqvist.

Forskningsmetodologin har varit bred och har banat iväg för kliniska, experimentella och epidemiologiska studier, dels inom ramen för min avhandling – On acute thromboembolic occlusion of the superior mesenteric artery – och dels som utvecklingsprojekt för flera doktorander inom området. Ett normalt D-dimer kan idag användas för att avfärda diagnosen tarminfarkt med stor sannolikhet. Men det saknas specifika markörer som kan påvisa sjukdomen, lika de markörer som idag finns för att påvisa en akut hjärtinfarkt. Upptäckten av ett sådant blodprov skulle medföra tidigare diagnos och behandling av tilltäppta pulsådror till tarmcirkulationen, mindre risk för behov av att kirurgiskt avlägsna stora delar av tarmpaketet och förbättrad överlevnad.

Jag är en företrädare för tvärvetenskaplig utveckling och samarbetar idag med flera olika nationella och internationella multi-disciplinära grupper av forskare för att sammanställa kunskapsläget och bedriva forskning avseende sjukdomar i cirkulationssystemet till bukens organ. Jag tror på synergieffekter och samarbete mellan olika medicinska discipliner för att kunna göra viktiga forskningsframsteg.

Text: STEFAN ACOSTA
Bild porträtt: Kennet Ruona
Bild blodprov: Roger Lundholm

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.