Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blodplättar ges i onödan till cancerpatienter?

2014-11-13

Drabbas man av blodcellscancer (leukemi) får man tung behandling med cellgifter och blir ofta lättblödande. Innan mindre operationer, med viss risk för blödning, kan man enligt oprövade traditioner få transfusion med blodplättar. Ibland är blödningsrisken vid dessa mindre operationer minimal. Riskerna med transfusionerna är inte alltid minimala, utan ibland livshotande.

I den aktuella avhandlingen undersöks bland annat om nyttan med dessa transfusioner som ges för säkerhets skull, verkligen överstiger riskerna.

thomas kander
Thomas Kander är specialistläkare inom anestesi- och intensivvård på Skånes universitetssjukhus i Lund. Bild: Olle Dahlbäck

Här skriver doktoranden Thomas Kander själv om innehållet i sin avhandling:

Varje år vårdas tusentals patienter på hematologiska kliniker i Sverige för blodcellscancer. I behandlingen ingår cellgiftsbehandling som påverkar kroppens blodcells-producerande organ – benmärgen. Benmärgen hämmas mer eller mindre av behandling med cellgifter och producerar färre eller inga blodceller alls.

Flera dagar, till veckor, efter man genomgått sådan behandling har man blodbrist (för lite röda blodkroppar), är känslig för infektioner (för lite vita blodkroppar) och blöder lätt (för lite blodplättar).

Blodbrist och infektionskänslighet

Behandling mot blodbrist är transfusion med röda blodkroppar.

Mot infektionskänslighet finns ingen sådan behandling utan man får istället läkemedel som stimulerar benmärgen att producera vita blodkroppar. Dessutom ges olika typer av antibiotika för att motverka uppkomst av infektion.

Brist på blodplättar

Behandlingen mot för lite blodplättar är transfusion med blodplättar. Om blodplättarna blir för få finns risk för allvarliga komplikationer, såsom spontan hjärnblödning.

Hematologer har länge diskuterat när blodplättar ska ges och har i någon mening fått en gemensam syn, åtminstone när det gäller absolut nedre gräns. Patienter med mindre än 10 miljarder blodplättar per liter erhåller transfusion med blodplättar för att undvika dessa allvarliga komplikationer. Nyttan med detta är bekräftad i stora studier. Likaså finns vetenskapliga bevis för att patienter med pågående blödning och lågt antal blodplättar, bör ha transfusioner med blodplättar.

För patienter som har lågt antal blodplättar, och planeras genomgå någon form av större eller mindre kirurgiskt ingrepp finns inga klara vetenskapligt baserade riktlinjer för nyttan med transfusion av blodplättar. Man förlitar sig istället på behandlingstraditioner som innebär att man, för att undvika blödning, erhåller transfusion av blodplättar tills de är > 50 miljarder blodplättar per liter.

Kan liknas vid organdonation

Transfusion med blodplättar är att jämställa med organdonation, och kan vara behäftad med en rad allvarliga biverkningar. Förutom akut lungskada och allergisk reaktion av de givna blodplättarna kan immunsystemet påverkas så att man blir mer infektionskänslig, och i vissa fall kan också själva cancersjukdomen förvärras. Det finns alltså all anledning att undvika onödiga transfusioner av blodplättar.

I tidigare studier har det funnits tecken på att det är bättre funktion i givna blodplättar som ger starkare blodlevring hos patienter med blodcellscancer. I den aktuella avhandlingen visades att effekten av givna blodplättar beror på att antalet blodplättar blir fler och inte på att givna blodplättar fungerar bättre. Effekten av transfusionen med blodplättar varar i minst 4 timmar efter avslutad transfusion.

Resultaten från avhandlingen kan ge behandlande läkare viktig information om vilken effekt man kan förvänta sig av givna blodplättar och hur länge denna effekt varar.

Text: THOMAS KANDER

Artikeln har tidigare publicerats på Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund vid Lunds universitet, 5 november 2014