Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blir vi sjuka av miljön? Arvsmassan kan berätta

2018-10-12

Karin Broberg installerades som professor i arbets- och miljömedicin den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Jag forskar om hur vår arvsmassa påverkar vår känslighet för miljön. Det är sedan länge känt att vi reagerar olika på kemikalier som finns i mat eller som vi andas in, eller på vilken arbetsmiljö vi vistas i. Vissa kan bli sjuka väldigt snabbt medan andra klarar hela livet utan bekymmer. Däremot har vi fortfarande begränsad kunskap om vad som orsakar denna individuella känslighet men troligen spelar skillnader i arvsmassan roll.

Jag har framförallt undersökt känslighet för metaller – arsenik, bly, kadmium och kvicksilver – och forskningen har tagit mig till olika delar av världen.

I en studie från Anderna har min forskargrupp funnit bevis för att människan har anpassat sig till naturligt förekommande arsenik i dricksvatten under evolutionens gång. I studier från Seychellerna har vi identifierat gener som påverkar hur mycket kvicksilver vi har i kroppen. Jag forskar även om huruvida kemikalier i miljön, framförallt på arbetsplatser, kan skada arvsmassan.

Målet är att hitta markörer som berättar om någon har ökad risk att utveckla allvarlig sjukdom. I studier som vi genomfört i Sverige på yrkesgrupper som till exempel svetsare och sotare, har vi visat att deras arbetsmiljö, trots dagens gränsvärden, kan leda till förändringar i kroppen liknande dem som man ser vid lungcancer och hjärtinfarkt. Genom att första varför vissa är känsliga (eller toleranta) för kemikalier i var miljö, och genom att tidigt hitta sådana som har risk att utveckla, i vissa fall mycket svårbehandlad, sjukdom hoppas jag att vi kan förhindra att kemikalier i var omgivning leder till onödigt lidande.

Text: KARIN BROBERG

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona