Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bengt Sivberg: Samspel mellan människor

2010-10-15

En ung kvinna beskrev sitt psykiska funktionshinder som att leva som en besökare i en främmande värld. Så annorlunda kan vår vardagsvärld upplevas av en person som inte vet hur man beter sig i vanliga sociala sammanhang.

Nedsatt förmåga till samspel och ömsesidighet innebär stora utmaningar för en person med någon form av autismdiagnos. Ett avvikande beteende som omgivningen har svårt för att acceptera kan också leda till stora svårigheter.

Autism ökar

Allt fler individer världen över visar tecken på sådana svårigheter och ökningen i USA kan inte enbart förklaras genom förbättrad diagnostik utan verkar delvis vara en reell ökning av förekomsten. Flera faktorer bidrar sannolikt, som genetiska och miljömässiga liksom neurologiska, psykologiska och biologiska faktorer som påverkar på ett ännu okänt sätt.

Utgångspunkten för min forskning blev att försöka uppfånga tecken på en genomgripande störning i utvecklingen så tidigt som möjligt, och genom behandling mildra de problem som ligger bakom att en vuxen person kan uppleva vardagen så svårtillgänglig.

Nya möjligheter

Forskning om den tidiga hjärnans utveckling under de senaste tio åren visar nu på nya möjligheter. Metoder som långvarig och omfattande psykologisk behandling redan under spädbarnstiden, för att mildra de svårigheter som annars skulle etablera sig som kroniska, behöver prövas och utvärderas.

Intervjuer med föräldrar visar att de ofta redan tidigt förstått att deras barn var annorlunda. Idag håller mycket på att förändras och allt fler yrkesverksamma inom vård och omsorg ser möjligheter till tidig behandling.

Vår forskning har också inriktats på familjeförhållanden och kvaliteten i särskilt boende för barn och ungdomar. Ännu finns rester av den tidigare skuldbeläggningen av föräldrar för att de skulle vara huvudorsaken till sitt barns svårigheter.

Av stor vikt är också att utveckla det psykopedagogiska arbetssättet, d.v.s. behandling med en pedagogisk inriktning, och att metoderna är väl förankrade hos personalen.

Text: Bengt Sivberg

Från broschyren ”Professorsinstallation 15 oktober 2010″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.