Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre information minskar patienters sårbarhet

2015-01-29

Maria Lithner

Den 1 januari 2015 trädde den nya patientlagen i kraft. Syftet är stärka och tydliggöra patientens ställning och bland annat förstärks patientens rättighet till information.

Maria Lithner har studerat patienters, som genomgått cancerkirurgi för tjock- och ändtarmscancer, och närståendes erfarenheter när det gäller information och informationsbehov i samband med så kallad hemgång.

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen hos både män och kvinnor i Sverige och varje år drabbas cirka 6 000 personer. Att ha tillgång till information under cancersjukdomens förlopp är oerhört viktigt för både patienter och närstående.Trots det får hälften av patienter med tjock- och ändtarmscancer inte tillräckligt med information vid hemgång, vilket skapar oro och otrygghet, menar Maria Lithner nydisputerad sjuksköterska som presenterar sina studier i avhandlingen ”Let me be part of the plan – Experiences of information and information needs after colorectal cancer surgery”.

Behöver bli mer delaktiga

– ­Det är stort fokus på operationen när man vårdas på en kirurgisk klinik men både patienter och deras familjer behövde bli betydligt mer delaktiga i informationen och planeringen inför hemgång. De behövde mer information för att förstå sjukdomen, men också för att hantera symptom och den första tiden av återhämtning i hemmet, säger Maria Lithner.

I studien deltog hundra personer som hade opererats för tjock- och ändtarmscancer vid tre olika sjukhus i södra Sverige.

Oplanerade och stressiga samtal

Det visade sig att samtalen och förberedelserna inför hemgång ofta upplevs som oplanerade och stressiga, vilket försvårade för anhöriga att delta i samtalen. Patienterna kände sig utelämnade och visste inte var de skulle vända sig.

– Vi vet sedan tidigare att övergången från sluten sjukvård till hemmet är väldigt sårbar. I denna studie visade det sig att de som hade sämre hälsotillstånd, ensamboende och kvinnor oftare angav att de fått sämre information. Det är därför viktigt att identifiera dessa personer före operationen, så att informationen under sjukhusvistelsen kan underlätta den första tiden hemma, säger Maria Lithner.

Förstärker patientens rättigheter

Den nya patientlagen som trädde i kraft i januari i år förstärker patientens rättigheter bland annat när det gäller information och kommunikation. Som patient har du rätt att få information om din sjukdom, vilka behandlingar som är aktuella och hur du väljer en fast vårdkontakt.

– Jag hoppas att den nya patientlagen hjälper till att driva på en förändring. Det behövs ett helhetsgrepp från sjukvårdens sida för att förbereda hemgången. Man behöver utarbeta skriftlig information som beskriver det normala förloppet, samtidigt som man individualiserar den muntliga informationen och inkluderar de närstående. Hela teamet runt patienten behöver ha ett nära och tydligt samarbete med varandra och med patienten när man utarbetar en struktur där familjens gemensamma behov står i centrum.

Behovet finns även på andra områden

Maria Lithner är övertygad om att informationsbehovet även är stort inom andra cancersjukdomar och att studien är applicerbar på andra grupper.- Jag skulle vilja säga att det gäller de flesta cancergrupper. Vissa delar av cancerförloppet är självklart olika men behovet av att strukturera informationen bättre inför hemgång tror jag vi hittar även inom andra grupper.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Foto: Privat

Nyhet från Medicinska fakulteten 27 januari 2015