Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

B-cellernas betydelse för barnleukemi

2016-09-26
Den vanligaste leukemin hos barn sker i B-celler och den första mutationen har visat sig uppstå redan under fosterlivet. I en avhandling från Lunds universitet har Alya Zriwil studerat tidig B-cellsutveckling i embryot och kunnat visa på skillnader i B-cellsutveckling hos embryo och hos vuxna. Den embryonala B-cellspopulation kan därför ha betydelse för hur leukemi uppstår hos barn.

Vårt blodsystem bildas i en stegvis process, där hematopoietiska stamceller via olika förstadieceller (sk progenitorer) ger upphov till blodsystemets alla olika celler. Under fosterlivet bildas blodceller framför allt i levern men under senare delen av graviditeten tar benmärgen över produktionen hos barnet och här kvarstår den livet ut. En del av blodsystemets celler består av myeloida, B och T-celler som är en del av vårt immunförsvar och skyddar oss mot angrepp av bakterier och virus. I B-cellerna sker ibland mutationer som leder till den vanligaste typen av barnleukemi, nämligen akut lymfatisk leukemi (ALL).

–  Leukemi är den vanligaste cancern hos barn och står för cirka 30  procent av alla fall. Man har i flera studier visat att det fösta steget mot leukemi sker redan under fosterlivet och huvuddelen av alla barnleukemier drabbar B-celler (sk B-ALL). Därför är det viktigt för oss att förstå hur B-cellsutvecklingen hos barn och vuxna skiljer sig åt, förklarar Alya Zriwil doktorand på Institutionen för laboratoriemedicin.

Hon har undersökt de allra första B-cellerna som bildas under fosterlivet i möss. Till skillnad från B-celler hos vuxna, kunde dessa celler inte bara ge upphov till mer mogna B-celler utan också till myeolida celler. De uttrycker även vissa protein på ytan som kan ses hos leukemiska B-celler. Denna embryonala B-cellspopulation som identifierats, kan därför ha betydelse för de mutationer som uppstår under fosterlivet.

Alya Zriwil har även medverkat i ett projekt där man använder mänskliga pluripotenta stamceller för att studera hur TEL-AML1 mutationen, den vanligaste mutationen vid barnleukemi, påverkar B-cellsutveckling. Pluripotenta stamceller kan ge upphov till kroppens alla celler och kan också bilda blod i cellkulturer, genom att efterlikna vad som sker under fosterutvecklingen. Genom att uttrycka TEL-AML1 mutationen i pluripotenta stamceller kan man studera första steget mot leukemi.

–  Pluripotenta stamceller kan relativt lätt manipuleras till att uttrycka olika mutationer. Detta kan bli en viktig modell i framtiden inte bara för att studera förstadier till leukemi utan också för att titta på mutationer som sker senare i sjukdomsutvecklingen, avslutar Alya Zriwil.

Text & foto: Åsa Hansdotter

Avhandlingen: On the origin of B cells. Elucidating the Role of Tyrosine Kinase Receptors in B Cell Development