Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Även små luftföroreningar kan påverka fostrets tillväxt

2016-11-25

Gravida kvinnor som bor i områden med förorenad luft får barn som väger något mindre vid födseln. Effekten är mycket liten men sambandet är tydligt, visar en forskare vid Lunds universitet.
– Ändå är luften här i Skåne, där undersökningen gjorts, oftast inom EUs godkända gränsvärden. Även de låga föroreningshalter som anses acceptabla kan alltså ha en verkan, säger Ebba Malmqvist.

Hon är forskare i arbets- och miljömedicin och har nyligen publicerat en studie där ultraljudsmätningar och barnens födelsevikt jämförts med luftföroreningshalterna vid de adresser där mödrarna bott. Hela 48 000 graviditeter ingår i studien, som därmed är den största i sitt slag. Det samband man funnit står sig även sedan andra kända riskfaktorer, som t.ex. rökning, räknats in.

luftfororeningar_emelie_Stroh
Halterna av kväveoxid i Sydvästra Skåne. Ju rödare desto högre halt. Bild: Emilie Stroh

Liten genomsnittlig viktminskning

Barnens födelsevikt visade sig minska med i genomsnitt 9 gram för var 10e mikrogram/kbm:s ökning av kväveoxider. Kväveoxidhalterna var dock sällan mer än 50 mikrogram/kbm, vilket gör den genomsnittliga viktminskningen liten. Den är dock – som i alla epidemiologiska studier – beräknad på hela den studerade gruppen, och kan alltså vara både större och mindre i de enskilda fallen.

– En så liten viktminskning kanske inte har medicinsk betydelse. Men det är ändå viktigt för beslutsfattarna att veta att det inte finns någon tröskeleffekt när det gäller sambandet mellan luftföroreningar och födelsevikt. Även ganska små luftföroreningar har en effekt som är påvisbar även sedan man räknat in andra kända riskfaktorer, säger Ebba Malmqvist.

Cigarettrökning påverkar fostertillväxten ännu mer

Hon vill dock inte att studien ska ses som en larmrapport. Inte ens där luftföroreningarna varit som högst har deras effekt varit lika stor som den effekt som t.ex. cigarettrökning har på ett fosters tillväxt.

– Å andra sidan är ju rökning något som en gravid kvinna kan välja bort, medan det inte är lika lätt att byta bostad. Och det är betydligt fler kvinnor som berörs av smutsig luft – inte minst i det hårt trafikerade Skåne – än som berörs av rökning… säger hon. Mest bekymrande tycker hon att fynden är när det gäller de växande storstäderna utanför Europa.

– Där är ju luftföroreningarna betydligt värre, och där kan nog de här effekterna ha betydelse för folkhälsan på sikt, tror Ebba Malmqvist.

Dålig tillväxt i moderlivet kopplat till hjärt-kärlsjukdomar

Det finns en ökande mängd epidemiologiska forskningsresultat som tyder på att luftföroreningar påverkar födelsevikten. Dålig tillväxt i moderlivet har samtidigt i olika studier kopplats till en ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes och högt blodtryck senare i livet.

De 48 000 kvinnorna i studien var knutna till de tre ultraljudscentra som finns i Malmö, Lund och Trelleborg. Med hjälp av registerdata jämförde man om det var vanligare med negativa effekter på barnets tillväxt i de områden som hade mest luftföroreningar (mätta som kväveoxider) i förhållande till områden med lägre exponering.

Text: INGELA BJÖRCK

Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets hemsida