Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att reparera en skadad hjärna

2015-10-02

neuron_dreamstime_6847217

Malin Parmar installerades som professor i cellulär neurovetenskap den 16 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Hjärnan har en mycket begränsad förmåga att bilda nya nervceller, vilket gör att man i dag inte kan bota många av de sjukdomar och skador som innebär att nervceller i hjärnan dör. I Lund finns en lång tradition av att utveckla nya metoder för att reparera en skadad hjärna, och det som fångat mitt intresse är cellterapi vid Parkinsons sjukdom.

Hjärncellstransplantationer med dopaminceller från aborterade foster utvecklades i Lund på 1980-talet. Studierna visade att det är möjligt att ersätta de celler som dör vid Parkinsons sjukdom med nya friska celler av samma sort. Men användningen av dopaminceller från foster är både etiskt och praktiskt problematisk, och metoden medför avgörande svårigheter beroende på den mycket begränsade tillgången.

En stor utmaning inom vårt forskningsfält är därför att hitta sätt att producera obegränsat med dopaminceller som kan användas för transplantation, vilket skulle innebära att behandlingen skulle kunna göras tillgänglig för större patientgrupper. I min forskargrupp studerar vi hur dopaminceller bildas under fostertiden, och försöker sedan skapa liknande betingelser i cellodling, för att på så sätt styra stamceller till att bilda just dopaminceller.

Parallellt med dessa studier har vi utvecklat en ny teknik för att programmera om hudceller direkt till dopaminceller, utan att passera stamcellsstadiet. På sikt hoppas vi kunna ta hudceller från en patient med Parkinsons sjukdom och göra om dem till dopaminceller, som sedan kan transplanters in i patientens hjärna och ersätta de celler som gått förlorade på grund av sjukdomen.

Ett annat spännande alternativ är att omprogrammera celler direkt på plats i hjärnan, Omprogrammering av celler öppnar upp helt nya möjligheter för att reparera en skadad hjärna. På sikt skulle den metoden kunna användas för att utveckla nya behandlingar mot svåra sjukdomar och skador i hjärnan såsom Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom och stroke.

Text: MALIN PARMAR, professor i cellulär neurovetenskap

Bild neuron: Dreamstime

Från broschyren: ”Professorsinstallation 16 oktober 2015″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.