Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att förstå och behandla den skadade hjärnan

2017-10-24

Niklas Marklund installerades som professor i neurokirurgi den 6 oktober 2017 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Hjärnans komplexitet är enorm och vår kunskap om den är ännu begränsad. Denna komplexitet medför tyvärr också en betydande känslighet och hjärnan kan lätt skadas i samband med t.ex. yttre påverkan och blödningar. Mitt primära forskningsintresse är sedan många år traumatiska hjärnskador, som kan uppstå i samband med kraftigt våld mot huvudet.

Det är vanligt att patienter får kvarstående besvär, såsom minnesproblem, trötthet och personlighetsförändringar. Behandlingsmöjligheterna är i dagsläget begränsade. Hjärnan har en viss förmåga att bygga om sig efter en skada, processen kallas plasticitet, men tydligt är att hjärnans egna reparationsmekanismer är otillräckliga. I kliniska och experimentella studier har jag fokuserat på att förstå faktorer som förvärrar den akuta hjärnskadan tidigt i skadeförloppet, samt även de långtgående, kroniska konsekvenserna av skadan.

Både patienter som drabbats av ett svårt hjärntrauma och de med upprepade hjärnskakningar som kan ses inom vissa idrotter, har en ökad risk att utveckla demenssjukdomar längre fram i livet. Faktorer som är typiska för Alzheimers sjukdom har påvisats tidigt i samband med traumatiska hjärnskador i mina studier. Den hypotes jag studerar är att skador på nervcellens utskott, axonet, och den vävnadsreaktion, inflammation, som uppstår i samband med hjärnskadan, tillsammans bidrar till att skadliga processer kvarstår i hjärnan under lång tid.

De långsiktiga målen med min forskning är att utveckla behandlingar för att minska skadeutbredningen, motverka de långtgående effekterna samt underlätta och förbättra hjärnans plasticitet efter en traumatisk hjärnskada. Även om läkemedelsbehandling saknas idag tyder mycket på att vi, med hjälp av både experimentell och direkt klinisk forskning, i en nära framtid kan ha effektiva behandlingar som förbättrar livet för människor som lever med bestående konsekvenser efter traumatiska hjärnskador. Att förstå och behandla den skadade hjärnan.

Text: NIKLAS MARKLUND

Från broschyren: ”Professorsinstallation 6 oktober 2017″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.