Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Andfåddhet – vad beror det på?

2021-03-23

Illustration: istock.com/nazlisart

Ta ett djupt andetag, fyll dina lungor med livsviktigt syre, känn hur lugnet sprider sig i kroppen och sinnet. Kanske tänker du normalt inte så ofta på andningen annat än när du pressar dig i sista svängen på joggingrundan. Men för tusentals människor i Sverige drabbar andfåddheten redan när de går upp från sängen på morgonen. Andfåddheten jagar dem dygnet runt och både begränsar och förkortar deras liv. I vår forskargrupp arbetar vi för att minska lidandet från detta ofta bortglömda symtom.

Jacob Sandberg, doktorand vid Lunds universitet, skriver här om sin forskning om andfåddhet

Andningen är ett av våra mest fundamentala mänskliga behov. När det fungerar tar vi i vila cirka 12-18 andetag per minut utan större eftertanke och med ständig reglering för att passa just den aktivitet som utförs för tillfället. Tusentals människor i Sverige blir dock mödosamt andfådda redan vid betydligt lindrigare ansträngning som vid kortare promenader, dammsugning eller redan vid påklädning. Andfåddhet i dessa vardagliga situationer ger ofta upphov till ett mycket starkt obehag som leder till undvikande av de utlösande aktiviteterna.

 

 

Illustration: istock.com/nazlisart

Sjuklig andfåddhet är när kroppen inte på ett tillräckligt bra sätt lyckas förflytta syre från inandningsluften till blodet och vidare ut i kroppen. Oftast sitter problemet då i lungorna, som vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), men även en sviktande hjärtfunktion eller en kraftig övervikt ger andfåddhet.

Oavsett orsak, så är egenrapporterad andfåddhet ett tydligare tecken på allvarlighetsgraden i problemet än vad till exempel faktisk mätning av lungfunktionen är.

Men vilka tillstånd ligger bakom besvären med andfåddhet? I ett samarbetsprojekt mellan vår forskargrupp som är knutna till Lunds universitet men aktiva i Blekinge och forskare från Göteborg har vi nu undersökt detta närmare. Resultaten visar att 1 av 10 slumpmässigt utvalda 50- till 65-åringar i befolkningen uppgav att de har besvär av andfåddhet. Det visade sig att någon form av lungsjukdom var det bidragande tillstånd som var vanligast hos deltagarna i studien. Det fanns hos nära 60 procent och följdes av depression som förekom hos drygt hälften. Hjärtsjukdomar förekom hos drygt en tredjedel och övervikt hos ca 40 procent.  Studien visade också att nära 7 av 10 av de som rapporterade andfåddhet hade flera av dessa tillstånd samtidigt.

Resultaten visar vikten av att individer som är andfådda behöver undersökas noggrant, att flera olika tillstånd ofta förekommer hos samma individ men också att undersökning av lungorna är ett bra ställe att börja leta efter orsaken bakom problemen. Vi har gjort fortsatta studier som rör både mätningen, upplevelsen och behandlingen av andfåddhet och dessa kommer publiceras inom den närmaste tiden.

Text: JACOB SANDBERG