Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Alkoholberoende under pandemin – tidiga tecken på ökat vårdsökande hos kvinnor

2022-08-10

Antal sökande till en beroendeenhet för alkoholberoende, Triangel-mottagningen i Malmö, har varit oförändrad under pandemin. Med ett undantag – under andra pandemivågen sökte kvinnor i högre grad än tidigare.

Oron över att alkoholkonsumtionen skulle öka under pandemin har varit utbredd. Men trots att Systembolagets försäljning ökade, sjönk den totala alkoholkonsumtionen, vilket har att göra med att både resandeinförsel och försäljning på restauranger har minskat. Fler har valt att dricka hemma istället för att besöka barer och restauranger.

Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och överläkare i Psykiatri Skåne.

Anders Håkansson är överläkare och professor i beroendemedicin. Han och hans kollega Mitchell Andersson har sedan pandemins start undersökt hur behandlingen av alkoholberoende förändrats under pandemin, genom att mäta antal frivilliga vårdsökande till en av beroendeenheterna i Malmö. De samkörde även antal vårdsökande med antal fall av covid-19 i Skåne, för att få en uppfattning om sökandet följde pandemins utbredning:

–Vi fann inget samband med covid-19-utbredning och inte heller att antal vårdsökande totalt sett ökade, vilket är ett betryggande fynd, eftersom det har funnits en oro att arbetslöshet, kris, depression och ett mer innehållsfattigt liv hade kunnat leda till ökande alkoholproblem. Med det sagt tror jag inte att vi kommer att ha sett pandemins verkningar fullt ut, förrän om ett par år.

Fler kvinnor sökte

Ett viktigt fynd i studien var dock att kvinnor sökte till beroendeenheten i högre grad än normalt, under andra vågen i pandemin. Ett fynd som forskarna nu vill studera vidare:

– Jag vill inte spekulera om anledningen till ökningen, om den beror på pandemin i sig eller på att vårdsökandet hos just kvinnor ökade av andra skäl. Men det är självklart viktigt att följa upp fyndet för att se om dryckesmönster håller i sig även efter pandemin. Vi planerar att göra djupintervjuer med kvinnor i patientgruppen med livsstilsförändringar till följd av pandemin, även om vi vet att det kan vara svårt att se direkta orsakssamband på så pass komplexa frågor som pandemin medfört, avslutar Anders Håkansson.

Vetenskaplig publikation:

Treatment seeking for alcohol-related issues during the COVID-19 pandemic: An analysis of an addiction-specialized psychiatric treatment facility

Text: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad som nyhets från Lunds universitet