Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Åldrandets många ansikten

2014-10-19

Gerd Ahlström installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning:

Mitt avhandlingsarbete handlade om att leva med ärftlig muskeldystrofi från unga år och genom hela vuxenlivet. Vid upprepade tillfällen under en tioårsperiod undersökte jag ur olika aspekter konsekvenserna för patienternas och deras anhörigas liv av den fortskridande förlusten av muskelceller. Två olika behandlings- projekt har genomförts och utvärderats, ett familjefokuserat rehabiliteringsprogram och ett om nyttan för patienterna av att utöva Qigong. Forskningen involverade många professioner inom vården och flera sjukhus. Resultaten har använts av neurologkliniken i Örebro, som införde rehabiliteringsprogrammet i den gängse vården, för patienter och anhöriga från såväl inom som utanför det egna landstinget.

Möjligheten att förbättra vården för patienter och anhöriga som lever med svåra kroniska sjukdomar gav inspiration till att upprepa arbetet för fler patientgrupper än de med muskeldystrofi. Forskningen har fortsatt med studier om patienter med kronisk njursvikt, cancer, MS och Parkinsons sjukdom samt stroke.

Patienternas delaktighet har alltid varit viktigt för mig. Forskningen har därför inkluderat samarbete med den patientgrupp som berörs, och vi forskare har tagit vara på patienternas erfarenheter i referensgrupper och i temadagar.

Att leva med kronisk, fortskridande sjukdom kan liknas vid ett för tidigt åldrande. Min forskning vid Lunds universitet har alltmer gått över till att undersöka åldrandets konsekvenser för patienter som levt länge med kroniska sjukdomar eller handikapp, och hur vård i livets slutskede kan förbättras. Som gruppchef för en forskargrupp om ”Äldres hälsa och personcentrerad vård”, som inkluderar forskning om palliativ vård, har jag förhoppningar om att kunna stödja yngre forskare inom äldreområdet.

Text: GERD AHLSTRÖM