Ulla Melin Emilsson: Möten och relationer i äldreomsorgen

Share |

en ung och en gammal hand möts

Foto: Dreamstime

Sedan i början av 1990-talet har jag i min forskning intresserat mig för hur vi tar hand om gamla och särskilt demenssjuka människor i behov av vård och omsorg.

Med fokus på betydelsen av möten och relationer i professionellt yrkesutövande har jag försökt förstå det ibland outgrundliga som tidvis händer i omsorgens vardag. Genom jämförande kulturella, organisatoriska och socialpolitiska infallsvinklar på äldreomsorg i Sverige, Frankrike, Portugal och England har jag försökt begripa de stundtals obegripliga handlingar som kan äga rum.

Kopplingen mellan teoretiska utgångspunkter, utbildning och den vardagliga praktiska verkligheten i det sociala arbetet med människor har hela tiden stått i centrum för mitt intresse.

Inom ramen för grundforskning har jag försökt ta reda på och förstå ”vad som händer” i omsorgen av gamla människor, och i den tillämpade forskningen har jag försökt utveckla metoder och arbetssätt, där handledning är det tydligaste exemplet. Med motsvarande ambitioner och metodologiska ansats är svensk forskarutbildning sedan 1999 också ett av mina studieområden.

Under årens lopp har min forskning vidgats till även andra fält som exempelvis mångprofessionellt teamarbete i mötet mellan socialt arbete och hälso- och sjukvård eller kvinnors icke-deltagande i mammografiscreening.

Ett gemensamt kännetecken för mina olika forskningsinriktningar är dock alltjämt intresset för att söka kunskap om de glapp som tycks finnas inte bara mellan teori och praktik eller socialpolitiska mål och vardagsverklighet, utan även mellan de vetenskapliga discipliner och professioner som är satta att samverka i förverkligandet av välfärdsstatens intentioner.

Dessa glapp inte bara försvårar det professionella arbetet, utan förorsakar framförallt onödigt lidande för de mest behövande.

Text: ULLA MELIN EMILSSON

Från broschyren ”Professorsinstallation 14 oktober 2011″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Ulla Melin Emilsson

Ulla Melin Emilsson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

"Född 1947 och uppvuxen i Umeå flyttade jag under tidigt 1970-tal till Skåne och därefter till Brasilien. Åter i Sverige arbetade jag under många år som socionom, och senare även som psykolog. I slutet av 1980-talet började jag som lärare i psykologi på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Mitt intresse för forskning väcktes på allvar och 1998 disputerade jag på en avhandling om vård av demenssjuka. 2006 blev jag docent i socialt arbete vid Lunds universitet och 2011 professor. Sedan 2010 innehar jag en professur i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö och delar numera min arbetstid mellan dessa lärosäten. Sedan fem år tillbaka är jag också gästprofessor vid Derby University i England."

RELATERAT MATERIAL

Vetenskaplig information

Forskarens hemsida

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?