Forskar om enklare diagnostik av hjärt-lungsjukdomen PAH

Share |

David Kylhammar, underläkare och doktorand hos docent Göran Rådegran vid Hjärtsvikt- och Klaffkliniken på SUS, är årets mottagare av ett forskningsstipendium som delas ut av Svensk Förening för Pulmonell Hypertension. Prissumman på 50 000 kronor ska bland annat användas för att starta upp ett projekt som på sikt skulle kunna förenkla och påskynda diagnostiken av pulmonell arteriell hypertension, PAH.

Pulmonell hypertension innebär att blodtrycket i lungkärlen är förhöjt. Det finns flera orsaker till sjukdomen. Den vanligaste är vänstersidig hjärtsvikt som innebär att blodet stockar sig bakåt genom lungcirkulationen och höjer trycket i lungkärlen. Andra orsaker till ett förhöjt tryck kan exempelvis vara KOL eller kroniska lungembolier.

David Kylhammar och Göran Rådegran

David Kylhammar tv, och Göran Rådegran. Foto: Roger Lundholm

– Men det är sällan som patienter med hjärtsvikt eller lungsjukdom utvecklar en så uttalad pulmonell hypertension som vid PAH, säger David Kylhammar.

PAH är alltså en betydligt allvarligare variant av sjukdomen som obehandlad kan leda till död inom ett till tre år beroende på den bakomliggande orsaken. I början av sjukdomsförloppet är patientens symtom ofta ospecifika vilket ökar risken för att diagnosen fördröjs. Patienterna kan exempelvis klaga på andfåddhet och trötthet.

– Det kan gå många vändor innan patienterna remitteras till en kardiolog och får genomgå en hemodynamisk utredning. Det är ett problem eftersom det är viktigt att starta behandlingen så tidigt som möjligt.

David Kylhammars och Göran Rådegrans forskning syftar till att klargöra mekanismer som reglerar tryck och motstånd i lungcirkulationen.

Framöver ska de också försöka identifiera specifika biomarkörer i blodet hos patienter med pulmonell hypertension. Materialet utgörs av blod som sedan i september 2011 samlas in från patienter som genomgår en hjärtkatetrisering. Proverna lagras i en lokal biobank. Det handlar om patienter som utreds och behandlas för PAH eller uttalad hjärtsvikt. Även hjärttransplanterade patienter ingår i materialet.

– Det samlas in prover både före och efter diagnostillfället när de står på behandling, säger David Kylhammar.
I projektet kommer olika biomarkörer att undersökas i plasma.

– Det är spännande då vi nu går från experimentella studier till en patientnära klinisk forskning.

Om projektet är framgångsrikt skulle det kunna innebära att diagnosen PAH i framtiden kan ställas med hjälp av ett blodprov. Förutom att det skulle påskynda diagnosen finns det också en förhoppning om att behandlingseffekten ska kunna utvärderas med proven.

– Ytterligare en tanke är att vi kanske kan förutse vilka behandlingar som passar den enskilde patienten. Det är inte alla patienter som svarar på de behandlingar som står till buds och då förlorar vi dyrbar tid på vägen när vi provar ut dem, säger David Kylhammar som hoppas komma igång med projektet senare i år.

Text: SET MATTSSON
HHLK News, från Divisionen för hjärna, hjärta, lungor och kärl, Skånes universitetssjukhus, 23 maj 2012.

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

PAH - pulmonell arteriell hypertension

En relativt sällsynt och allvarlig sjukdom som innebär att blodkärlen i lungorna har blivit för trånga, vilket ökar belastningen på hjärtat.

Läs mer om sjukdomen på Svenska patientföreningen för PAH:s hemsida

Läs mer om sjukdomen på Hjärt- och lungsjukas riksförbunds hemsida

Hemodynamiklaboratoriet i Lund

Hemodynamiklaboratoriet som invigdes i slutet av april på Hjärtmottagningen i Lund innebär att vården kan effektiviseras för exempelvis utredning av pulmonell hypertension, hjärtsvikt och transplanterade patienter. Det berättar docent Göran Rådegran som är medicinskt ansvarig för det nya laboratoriet där man kommer att undersöka i genomsnitt tio till tolv patienter i veckan.

– Tidigare delade vi labb med arytmikliniken. Nu kommer vi att få möjlighet att göra fler utredningar och akuta undersökningar på bland annat transplanterade patienter som får problem med till exempel avstötning, säger han.

Men även forskningsmöjligheterna förbättras vilket på sikt kan leda fram till nya och bättre behandlingsmetoder vid PAH, hjärtsvikt och hjärttransplantation.

Text: SET MATTSSON

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

Vad forskar du om?