Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sjukvårdens tuffaste utmaning – multisjuka äldre

2015-05-26
multisjuka äldre
Foto: Colourbox

Svensk sjukvård måste förändra omhändertagandet av äldre, multisjuka patienter och utgå från ett helhetsperspektiv istället för att behandla en sjukdom i taget. Det menar forskaren och ST-läkaren Gustav Torisson i en ny doktorsavhandling.

– Det är hög tid att vi tar ett helhetsgrepp om dessa patienter om vi ska få en hållbar sjukvård i framtiden, säger han.

Dubbelt så många 80-åringar om trettiofem år

Om befolkningsutvecklingen i västvärlden fortsätter som nu, kommer vårt samhälle att ha dubbelt så många 80-åriga medborgare 2050 jämfört med idag. Det betyder i sin tur att personer med minnesstörningar, så kallad kognitiv svikt, kommer att bli allt vanligare vilket ställer sjukvården inför stora utmaningar.

Kognitiv svikt hos äldre vanligare än man tidigare trott

Gustav Torisson har i flera studier undersökt vården av personer med kognitiv svikt på internmedicinska avdelningar på Skånes Universitetssjukhus, SUS. Han har bland annat visat att av de 200 patienterna över 60 år som ingick i studierna hade 73 procent kognitiv svikt.

Kognitiv svikt är alltså betydligt vanligare hos äldre patienter på sjukhus än vad som tidigare varit känt, men endast hos ett fåtal av dem var problemet känt före sjukhusvistelsen.

– I dag är det tänkt att patienter med kognitiv svikt ska utredas inom öppenvården, men den slutna vården har också goda möjligheter att upptäcka patienter med symtom, säger Gustav Torisson.

Hitta patienterna tidigare med fler metoder

I sin avhandling beskriver han hur relativt små insatser kan förbättra möjligheten att upptäcka dessa patienter och ge sjukvården en möjlighet att skapa en helhetsbild över deras situation. Det handlar exempelvis om att med hjälp av en särskild ADL-metod mäta hur patienterna klarar sina vardagsbehov, men också om att genomföra noggranna tolkningar av befintliga röntgenbilder.

– Genom att eftergranska röntgenbilder såg vi att 36 procent av patienterna hade en uttalad skrumpning av ett område av hjärnan som är vanligt vid Alzheimers sjukdom, men detta hade inte rapporterats när det ursprungliga röntgensvaret skrevs.

Får inte den hjälp som behövs

Sjukvården lägger i dag mest fokus på att behandla fysiska sjukdomar hos de äldre, men en enkät visar att patienterna och deras anhöriga anser att kognitiv svikt är en av de starkaste faktorerna som påverkar deras livskvalitet.

– Det finns en risk att äldre personer som hamnar på sjukhus inte blir hjälpta med det problem som de själva upplever som det svåraste. Därför måste sjukvården börja uppmärksamma patienter med kognitiv svikt, säger Gustav Torisson.

Text: ANNA-LENA BOIVE

Nyhet från Skånes universitetssjukhus 25 maj 2015