Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vardagsrevidering – hjälp för stressade kvinnor

2011-05-04

– Vardagsrevidering är ett nytt rehabiliteringsprogram som har visat goda resultat. Det fokuserar på kvinnors speciella situation med aktiviteter både på arbetet och hemma.

Vardagsstress, stressad kvinna i affär

Foto: Dreamstime.

Det säger Birgitta Wästberg som den 12 maj disputerar med avhandlingen Work rehabilitation – Instrument development and women’s perceptions of an intervention.

Två av studierna som ligger till grund för avhandlingen, är gjorda i det nya programmet för arbetsrehabilitering – kallat Vardagsrevidering – där fokus ligger på att rehabilitera kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Vardagsrevideringen hjälper kvinnor att förändra såväl sitt arbete som övriga aktiviteter och därigenom få en bättre hälsa och kunna återgå till arbete efter sjukskrivning. Den andra studien visade att kvinnorna såg mera positivt på sin arbetsmiljö efter Vardagsrevidering än när de började.

Viktigt med helhetsgrepp

Nu tar man ett helhetsgrepp i arbetsrehabiliteringen och ser inte bara till arbetet. Även dygnets övriga aktiviteter ska fungera om man ska kunna arbeta och man poängterar sambandet mellan miljö och daglig aktivitet samt patientens delaktighet i rehabiliteringen.

De övriga studierna i avhandlingen är utvecklingen av två nya självskattningsinstrument som utvärderades på rehabiliteringskliniker och i primärvården, där båda instrumenten visade sig ha goda förutsättningar att användas i kliniskt arbete.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet.