Multisjuka äldre har större risk för depression

äldre
Foto: Colourbox Forskare i Lund har undersökt risken för depression hos en grupp äldre med stort hjälpbehov, men som fortfarande bor hemma. Hälften av de äldre befann sig i riskzonen för en depression, men få av dessa hade fått någon hjälp mot sina besvär. Bättre uppföljning av antidepressiva läkemedel hos äldre är också något som forskarna efterlyser. Många drabbas av en depression någon gång under livet – ungefär hälften av alla…

Många äldre faller i onödan

Många äldre faller i onödan
Foto: Dreamstime Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre hamnar på sjukhus. Något som orsakar mycket lidande och kan även leda till förtidig död. Många äldre har också långa läkemedelslistor, 10-15 olika läkemedel är inte ovanligt. Primärvårdsläkaren Veronica Milos Nymberg har undersökt sambandet mellan allvarliga fallolyckor och läkemedel som anses kunna höja risken att falla. Hennes resultat var delvis förvånande. - Vi vet att ju fler läkemedel man har desto större är risken att…

Satsning på äldre på Skånes universitetssjukhus

hjälp i hemmet
Foto: Colourbox Skånes universitetssjukhus (SUS) har fått 10 miljoner kronor av nationella Äldresatsningen för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Under hösten 2014 kommer sju delprojekt att genomföras på SUS: Lotsar för äldre på akuten Mångbesökarlotsar för äldre på akutmottagning. Syftet är att hjälpa äldre patienter att hitta rätt i vårdkedjan. Rätt information ska föras över mellan sjukhus, primärvård och kommuner. Vid behov ska en samordnad individuell planering (SIP) utföras i primärvården i samarbete med patient…

Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

äldre man får läkemedel
Foto: Dreamstime Inom Region Skåne är flera projekt för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning på gång. Fokus för studierna är att rätta till brister i kommunikation mellan olika vårdformer och att undvika slentrianmässig användning av läkemedel som kanske gör mer skada än nytta. – Det är faktiskt så att uppemot 35 % av alla akuta sjukhusinläggningar bland äldre beror på biverkningar. Därför är det otroligt viktigt att vi alltid försöker göra…

Att inte svika i livets sista skede

äldres händer
Foto: Colourbox Vården i livets slutskede – den palliativa vården – innebär att man förbättrar livskvaliteten för patienten och deras närstående genom att förebygga och lindra lidandet under den sista tiden i livet. Varje år dör runt 90 000 personer i Sverige. Enligt Nationella rådet för palliativ vård, är rikssnittet i Sverige 42 palliativa vårdplatser per 1000 avlidna (2010). – Det betyder att många som har behov inte får tillgång till…

Ett värdigt liv och ett värdigt slut – Tema äldres hälsa del 2

Omvårdnad av äldre
Foto: Colourbox Vi fortsätter med en andra temavecka om äldre hälsa, med fokus på ett värdigt liv och ett värdigt slut. Den första temaveckan i oktober tog upp många olika aspekter på hur det är att åldras idag jämfört med tidigare. Vi fick då möta allt från spelutvecklare till en professor som forskar om omsorg i livets slutskede: Tema oktober 2014: Äldres hälsa - ett värdigt liv och ett värdigt slut Den…

Äldre flyttar smart

Marianne Granbom
Foto: Colourbox Äldre som orkar flytta flyttar smart. Därigenom kompenserar de för den minskande funktionsförmågan som åldrandet vanligtvis innebär. - Den kunskapen kan vara bra för kommunerna att ha med sig och inte enbart fokusera på att anpassa den befintliga bostaden. Att stimulera till en flytt kan också vara en bra insats, säger arbetsterapeuten Marianne Granbom och efterlyser strukturerad boende- och flyttrådgivning för äldre. Forskningen om äldre människor som flyttar har…

PIL-föreläsning: Att bli äldre …

händer
Foto: Dreamstime Nästa vecka kommer vi att fortsätta vår temavecka från i oktober om äldres hälsa. Missa  inte den spännande föreläsningen i Malmö "Att bli äldre" under vår temavecka den 18 november! Föreläsningen inleds av Bodil Jönsson på temat "Ingen blir gammal i ett vakuum" och fortsätter sedan med allt från GÅS till läkemedel. I nästa vecka kommer du också att kunna läsa några nya artiklar om forskning kring äldres hälsa, bland…

Samhället är inte byggt för elrullstolar

Samhället är inte byggt för elrullstolar
Att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället bygger på att man kan förflytta sig både i sin bostad och i samhället som stort. Men en ny avhandling från Lunds universitet visar att byggnader och kollektivtrafik inte anpassas för elrullstolar eller elskotrar utan i huvudsak för lättare, manuella rullstolar.  - Kommuner och byggbolag står därmed inför en tuff uppgift vid årsskiftet då den nya diskrimineringslagen träder i kraft och bristande tillgänglighet för människor med…

Vad är normalt åldrande?

Vad är normalt åldrande?
  Foto: Dreamstime De flesta av dagens 70-åringar lever ett aktivt liv med stor livstillfredsställelse. Det är först i 80-årsåldern som skillnaderna börjar synas mellan dem som har mindre besvär och dem som förlorat så mycket av sina funktioner att de blir beroende av andra. – När det gäller hälsa och funktionsförmåga ökar skillnaderna mellan individer med stigande ålder och därför blir det helt ointressant att bunta ihop äldre till en…