Gerd Ahlström: Empowerment – patienten i centrum

Share |

Har antalet akuta dialyser sjunkit i takt med att informationen ökat till patienter och anhöriga?

Hur kan man stärka patienternas egen kraft i en svår situation?

Hur skapas en vård för ständiga förbättringar?

Det här är frågor som besvaras i den forskning av kvalitetsförbättringar som just nu pågår inom hälso- och sjukvården i Jönköping. Gerd Ahlström, gästprofessor i omvårdnad på Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet, är inne på det sista året i ett forskningsprogram som involverar flera lärosäten och landsting.

Syftet är att gynna patienter, familjer och personal genom en mer effektiv, säker, rättvis och patientcentrerad vård. Kvalitetsförbättringar som modell kommer ursprungligen från USA och införs nu inom både landsting och kommuner i Sverige:

Hitta och åtgärda brister

– Kvalitetsförbättringar inbegriper att personal inom vård och omsorg registrerar olika incidenter i kvalitetsregister, t.ex. om flera personer på ett äldreboende ramlar så registreras detta för att man lättare ska kunna se var bristerna finns och kunna åtgärda dessa, förklarar Gerd Ahlström.

Förbättringsarbeten i vården handlar också om att minska kostnaderna och att omsätta den evidens och beprövad erfarenhet som finns så att patienterna får en bättre vård. Det är personalen själv som måste samla data om hur vården ser ut, planera hur de lägger upp arbetet samt ansvara för förbättringar.

Kroniska sjukdomar som inte står i fokus

Gerd Ahlström har i sin forskning framförallt fokuserat på grupper som idag inte står i fokus och därmed inte får högsta prioritet i sjukvården. En av dessa patientgrupper är personer med muskeldystrofi som är en ärftlig, fortskridande sjukdom där musklerna långsamt förtvinar.

Gerds omfattande forskning av bland annat den här gruppen av patienter har visat att sjukvården ofta blundar för svåra, kroniska sjukdomar där det inte finns någon bot.

– Vi vill göra stordåd inom vården och när vi inte tror vi kan göra det – då ger vi upp och patienterna glöms lätt bort, menar Gerd Ahlström.

Verktyg för att förbättra vårdkvalitet

Patients empowerment är ett verktyg som används för att förbättra vårdkvaliteten genom att ge patienter mer inflytande över sin situation. I samverkan med vårdpersonalen får patienten möjlighet att vara med och bestämma om sin egen vård och utnyttja sina egna hälsoresurser.

– Effekten av förändringar mäter vi genom enkäter och intervjuer och personalen får stöttning i att förbättra vården genom coaching, berättar Gerd Ahlström.

Forskningsprogrammet avslutas under 2013.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Nyhet från Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet, 3 maj 2012

 

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Gerd Ahlström

Hur skapar vi en vård för ständiga förbättringar?

Det är en fråga som Gerd Ahlström, gästprofessor på Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet, vill besvara genom den forskning av kvalitetsförbättringar som just nu pågår inom hälso- och sjukvården i Jönköping.

Syftet är att gynna patienter, familjer och personal genom en mer effektiv, säker och patientcentrerad vård.

RELATERAT MATERIAL

Vetenskaplig information

Om Gerd Ahlströms forskning på Vårdalinstitutets hemsida

The experience of empowerment in the patient–staff encounter: the patient's perspective

Empowerment in outpatient care for patients with chronic kidney disease - from the family member's perspective

I artikeln ovan beskrivs "empowerment" så här:

"Empowerment inom vården innebär en betoning på ömsesidigt deltagande, kunskapsinhämtning, jämlikt partnerskap och ömsesidigt beslutsfattande när det gäller hälsofrågor och mål. Gibson (1991) beskriver egenmakt som en process som innefattar både separata och sammanlänkade beteendemönster av de inblandade individerna. Det innebär mobilisering och förbättring av individers egna medel för att kunna känna kontroll över sina liv, kunna tillgodose sina behov och lösa sina egna problem. " (Översatt med Google Translate)

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?