Antibiotikaresistenta bakterier fortsatt hot mot hälsan

Share |

bakterier odlade på en agarplatta

Bakterier odlade på en agarplatta. Bild: Dreamstime

Den 7 april 2011 är det årets världshälsodag och WHO sätter i år allt ljus på den oroväckande utvecklingen av antibiotikaresistens. I Skåne är antibiotikaanvändningen fortfarande hög, landets näst högsta i den öppna vården.

Vi lever i en tid då vi ser det som en självklarhet att ha antibiotika mot infektioner som för några decennier sedan var dödliga. 

“No action today – no cure tomorrow” är devisen för WHO:s världshälsodag den 7 april som fokuserar på behovet att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.  

Näst högst i landet

Nätverket Strama Skåne har i samarbete med Läkemedelsrådet i Skåne verkat för en förnuftig och återhållsam antibiotikaanvändning, och mellan åren 2001 och 2010 har antibiotikaförbrukningen i Skåne minskat med drygt 20 procent.

Det har skett genom ökad följsamhet till behandlingsriktlinjerna för de vanligaste infektionerna i öppen vård, utan att man sett ökad förekomst av medicinska komplikationer.

Skåne har dock fortfarande en hög antibiotikaförbrukning, landets näst högsta i den öppna vården.  

Ökning av vissa stammar

Förekomsten av vissa resistenta bakterier i Skåne har ökat medan andra ligger på en oförändrad nivå, och inga stora utbrott med resistenta bakterier har ägt rum i vården.

Resultatet beror sannolikt på en sund antibiotikaanvändning i kombination med goda hygienrutiner i vården.  

- Den viktigaste åtgärden för att minska risken för resistenta bakterier är att följa fastställda behandlingsrekommendationer och att avvakta med antibiotika vid självläkande, lindriga infektioner.

-Vi strävar efter en ömsesidig förståelse mellan patient och läkare när det gäller antibiotikas för- och nackdelar, säger Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne.  

Hygienrutiner och anpassade vårdlokaler

Eftersom inflödet av nya resistenta bakterier i samhället fortsätter, är det överhängande risk att den positiva trenden bryts om inte nya mått och steg vidtas.  

Bild: Dreamstime

- Det krävs att vi blir ännu bättre på att följa hygienrutiner inom vård och omsorg samt att vi har tillgång till vårdlokaler som är anpassade för att förebygga smittspridning mellan patienter.

-Det kan till exempel gälla tillgång till enkelrum med egen toalett samt att det finns tillräckligt antal vårdplatser för att minska överbeläggningar och flytt av patienter som följd, säger Eva Melander, ordförande i Strama Skåne.  

Utökad information på gång

Strama Skåne arbetar även med information och utbildning. Tillsammans med Region Skånes läkemedelsenhet och Läkemedelsrådet i Skåne utökas nu informationstillfällena för förskrivare av antibiotika i Skåne.

Även speciella utbildningar för utbildningsläkare och sjuksköterskor i Skånes kommuner genomförs. För att förebygga spridning av resistenta bakterier i vården prioriteras informations- och utbildningstillfällen för vårdpersonal.   

Text: BJÖRN MARTINSSON

Pressmeddelande från Region Skåne 6 april 2011

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Fakta om antibiotika och resistenta bakterier

Den omfattande antibiotikaanvändningen är orsaken till dagens alarmerande resistensutveckling. Varje kur ökar risken att resistenta bakterier biter sig fast i vår bakterieflora.

Framtida infektioner blir svårbehandlade, den moderna sjukvården hotas med högre läkemedelskostnader, längre vårdtider och ökad dödlighet som följd.

Utsikten att få fram nya antibiotika inom en snar framtid är låg. I Sverige har vi hittills varit relativt förskonade från resistensproblemet, men de senaste åren har fall och utbrott med svårbehandlade, resistenta bakterier som lett till allvarliga infektioner och dödsfall förekommit.

RELATERAT MATERIAL

Resistenta bakterier

Resistenta bakterier med hem från utlandsresan

Resistenta bakterier - intervju med Inga Odenholt 8 november 2010

Fyra sätt att tackla en antibiotikalös framtid, Sydsvenskan 9 april 2011

Strama

Strama står för ”Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens”. Strama sprider kunskap om frågor som rör antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Det finns Strama-grupper både lokalt (t.ex. Region Skåne) och nationellt.Stramas hemsida

Antibiotika

Fakta om antibiotika från Strama

Sjukvårdsrådgivningen om antibiotika

Webb-tv

Kemikalendern från Kemins år 2011 om antibiotika - förklarat så att det är lätt att förstå

Länk till Kemikalendern

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många
Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke
Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke

Vad forskar du om?